HTML'in Geliþimi

HTML, World Wide Web dökümanlarý yaratmak için kullanýlan sembolik bir dildir. HTML özellikleri bir süreden beri geliþtirilmekte olmasýna raðmen bazý özel web tarayýcýlarý(browser) genel özelliklere dahil edilmemiþ bazý komutlarý anlayabilmektedir. Genelde kullanýcýlar "Tüm HTML komutlarý"nýn listesini istediklerinde aslýnda hazýrladýklarý sayfalarýn baþkalarý tarafýndan kendi istedikleri yapýda görünmesini saðlayacak komutlarý ifade ederler. Bare Bones HTML Kýlavuzu ise bu ihtiyacý karþýlamak üzere tasarlanmýþtýr. Günümüde kullanýlan temel web tarayýcýlarý tarafýndan desteklenen komutlar bir araya getirilmesine raðmen web tarayýcýlarý arasýndaki bazý ufak ayrýntýlar çok hassas bir bir döküman hazýrlanmasýný engellemektedir.

HTML resmi standardý Internet Engineering Task Force (IETF). ile baðlantýlý World Wide Web Consortium (W3C) tarafýndan belirlenmektedir. W3C, baþta HTML 2.0, HTML 3.0 en son HTML 3.2 olmak üzere HTML özelliklerini belirleyen sürümler sunmuþtur. Buna raðmen Netscape, Microsoft gibi kurumlar kendi web tarayýcýlarýný yatýrken kendilerine has uzantýlarý bunlarýn içine dahil etmelerine raðmem bu uzantýlar HTML standardlarýnýn içinde yer alamamýþtýr.

HTML 2.0 dökümanýnda, haziran 1994 tarihinde belirlenen temel standard günümüzde tüm web tarayýcýlarý tarafýndan (karakter tabanlý olanlar da dahil olmak üzere) desteklenmektedir. HTML 2.0 , cihazdan baðýmsýz olarak çalýþan ve temel HTML kavramýný belirleyen, sayfalarýn tüm içeriðinin gösterilmesi yerine bilginin düzeninin gösterimine dayanan sembolik bir dildir. Diðer kullanýcýlarýn sayfanýzdaki herþeyi görmesini isterseniz HTML 2.0 komutlarýný kullanýnýz.

1995 yýlýnda sunulan HTML 3.0 draft, temel olarak HTML 2.0 üzerine tablolama, metin ve grafikler ile ilgili ilaveleri içermektedir. Bazý HTML 3.0 özelliklerinin web tarayýcýlarý tarafýndan desteklenmesine raðmen bazýlarý ise desteklenmemiþtir. Bazý durumlarda ise "resmi" komutlar yerine web tarayýcýsý geliþtiren firmalarýn bulduklarý alternatif çözümler daha yaygýn kullanýlýr olmuþtur. HTML 3.0, zamanýný doldurmuþ olup artýk resmi bir standard deðildir.

Mayýs 1996 da W3C, genel olarak kabul görmüþ deneyimleri göz önüne alarak HTML 3.2 draft ý sunmustur. Bu sayede HTML 3.2, Netscape ve Microsoft gibi web tarayýcýsý yazýlýmý üreten firmalarýn HTML 3.0 komutlarýna ek olarak geliþtirdikleri komutlarý da içerir hale gelmiþtir. W3C'nin, Position Statement on HTML dökümanýnda belirtiði gibi ,bilgi saðlayýcýlarýn HTML 3.2 özelliklerini kullanmasý tavsiye edilmektedir. Bundan dolayý Bare Bones HTML Kýlavuzunun 3.0 Uyarlamasý tüm HTML 3.2 komutlarýný içermektedir. Temel web tarayýcýlarýnýn hali hazýrda kullanýlan sürümleri bu komutlarýn hepsini görünüþte desteklemektedir.

Netscape ve Microsoft tarafýndan kullanýlan bazý uzantýlar ya yaygýn kullanýma sahip olmadýklarý yada HTML 3.2 özellikleri yazýldýktan sonra ortaya atýldýklarý için HTML 3.2 içerisinde yer almamýþlardýr. Netscape Navigator'un HTML 3.0 destekleyen ilk web tarayýcýsý olmasý ve bu piyasanýný %70 lik kýsmýný elinde bulundurmasý nedeni ile <BLINK> ve çerçeveler ile komutlar gibi bazý özel uzantýlar kullanýcýlar tarafýndan hatalý bir þekilde HTML 3.0 veya HTML 3.2 nin parçasý olarak görünmektedir.

Netscape ve Microsofta ait uzantýlarý kullanýrken bu firmalarýn web tarayýcýlarýný kullanmayanlarýn hazýrladýðýnýz sayfalarý sizin görünmesini istediðiniz gibi göremeyeceklerini hatýrýnýzda tutunuz. Ayný zamanda standard olmayan komutlarýn ileriki sürümlerde destekleneceðinin hiçbir garantisi olmadýðýný dikkate alýnýz. Kýsacasý Netscape ve Microsofta ait uzantýlarý kullanmak sizin seçiminizdir. Bazýlarý standard olan ile olmayan komutlar arasýndan hangilerini kullanacaklarý arasýnda ikileme düþmektedirler. Benim görüþüm ise aralarýndaki farklarý bildiðiniz sürece size en kolay gelen ve sizin hitab ettiginiz kesime en uygun olanlarý kullanmanýzdýr. Bare Bones HTML Kýlavuzu bu felsefeyi yansýtmaktadýr. Kýlavuz sadece resmi özellikleri göstermek yerine yaygýn kullanýmý olan komutlar ve bunlarýn baðlý bulunduklarý standardlar hakkýnda bir fikir vermek üzere hazýrlanmýþtýr.

Kýlavuza DönÖnsöz

Önsözün dosyanýzýn en baþýnda bulunmasý gereklidir. Web tarayýcýlarýnýn HTML dökümanýný tanýyabilmesi için önsöz gerekli deðildir. Önsözün formatý kullanýlan HTML döküman tipi tanýmlamasýna baðlý olarak deðiþiklik göstermektedir.

Kýlavuza Dön<XMP>

<XMP> komutu tutarsýz sonuçlar ürettiði için kullanýmdan kaldýrýlmýþtýr.Onun yerine <PRE> komutu kullanýlabilir.

Kýlavuza Dön<BLOCKQUOTE>

HTML 2.0 'ýn doðrudan desteklemediði içerden yazma özelliðini saðlamak üzere (týrnak içinde yazýdan ziyade) <BLOCKQUOTE> komutu kullanýlmaktadýr.

Kýlavuza DönAyarlama Komutlarý

HTML 3.2, Paragraf ve baþlýk komutlarý için ayarlamalarý desteklemektedir. <CENTER> komutu esas olarak Netscape tarafýndan geliþtirilmiþtir. <CENTER> komutu günümüzde Paragraf ve baþlýk komutlarý içindeki ayarlamalarý tanýmayan tarayýcýlar ile Netscape de bir tablonun ortalanmasý gibi amaçlara hizmet etmek üzere kullanýlmaktadýr.

<CENTER> komutunun en büyük sýkýntýsý ortalanmýþ bilgiyi takiben bir paragraf yaratmasý ve bunun <CENTER> komutunu tanýmayan bazý web tarayýcýlarý tarafýndan uygulanmamasýdýr. Her geçen gün web tarayýcýlarý <P ALIGN=CENTER></P> þeklinde kullanýlan ayarlarý kabul ettiklerine göre standard olmayan <CENTER> komutu yerine bu tür kullanýmlarý tercih etmek gerekir.

Kýlavuza Dön<P> Komutu

Pekçok HTML komutu baþlanðýç komutu , metin ve bitiþ komutu olarak kullanýlmaktadýr. (örnegin <B>Bu bir koyu yazýdýr</B>). <P> komutu ise bunlarýn aksine sadece baþlangýþta yer almaktadýr. Ancak bu kullaným paragraflarýn sola, saða dayalý yada ortalanmýþ olarak gösterilmesine imkan verememektedir. Zira metinin nerede baþlayýp nerede sona erdiði bilinememektedir. Bu nedenle HTML 3.0 sunusunun baþýnadan beri <P>bir metin </P>, þeklinde kullaným desteklenmis ve <P> komutunun ayarlamaya yönelik komutlarý taþýmasýna karar verilmistir.

Kýlavuza DönTablo Komutlarý

Tablo komutlarý hakkýnda halen bir tartýþma sürmektedir. (Özelliklede Netscape'in ortaya attýðý tablo ve kolon geniþliklerinin yüzde ve pixel cinsinden ifade edilmesi konusunda.) Ancak bunun dýþýnda kalan kýsýmlarda, tablolar günümüz de yaygýn kullanýlan web tarayýcýlarý tarafýndan benzer þekillerde deðerlendirilmektedirler.

Kýlavuza Dön


Copyright © 1995-1997 Kevin Werbach.
Son Güncelleme Temmuz 20, 1996.