The Bare Bones HTML Kýlavuzu

G Ý R Ý ÞKatkýda Bulunanlar

Pekçok kiþi daha önceki sürümlere öneri ve yardýmda bulunmustur. Bunlar:

 • Jutta Degener
 • Henry Churchyard
 • John Berkin
 • Larry Katz
 • N.J. Taber
 • Dean Hedman
 • Nick Galbreath
 • R. Alan Monroe
 • Ann Lynnworth
 • Mike Kelsey
 • Russ Allbery
 • dolphin@eccosys.com
 • Susan Hagan
 • John Van Essen

| Ana Sayfa || Düz Metin | Formatlý Metin || Kevin'in Sayfasý |


Bu kýlavuza ait

Bazý kiþiler hazýrladýklarý çok güzel HTML kýlavuzlarýný Web üzerinden sunuyorlar o halde bir yenisine neden gerek var ?

Bu döküman özellikle bir baþvuru kaynaðý olarak tasarlanmýþtýr. Mümkün olduðunca basit olup, gerektiðinde komutlarýn doðru yazýmýna bakmak için kullanýlabilecek bir sayfadýr. Other HTML guides altýnda komutlar hakkýnda daha detaylý bilgi ve HTML 'in genel olarak nasýl çalýþtýðý hakkýnda (ingilizce) bilgi bulabilrisiniz. Eðer HTML 'e yeni baþlýyorsanýz bu kýlavuzlardan biri ile baþlamanýzý tavsiye ederiz.

Ayrýca style guides altýnda sayfa yaratma, farklý web tarayýcýlarýnda nasýl daha güzel görüntü elde edileceði hakkýnda bilgi edinilebilir. Web sayfalarý yaratmayý düþünenlerin bu dökümanlarý incelemesini tavsiye ederim. (pekçok kiþinin hazýrladýklarý sayfalar baþkalarý tarafýndan incelenmektedir ve bunlarý hazýrlamanýn iyi ve kötü þekilleri vardýr.)

WWW Help Page adresi HTML ve Web sayfa tasarýmý ile ilgili pekçok noktaya baðlantý imkaný saðlamaktadýr. Bare Bone HTML kýlavuzu ile çözüm bulmadýðýnýz noktalar için bakýlabilecek noktalarý burada bulabilrisiniz.

Bu döküman belli bir bilgiye sahip, adým adým komut öðrenmeden ziyade HTML komutlarýnýn tam formatýný ezberleyememiþ kiþiler için hazýrlanmýþtýr. Eðer hýzla aradýðýnýza ulaþabileceðiz, detaylardan arýnmýþ bir baþvuru dökümaný arýyorsanýz bu kýlavuz sizin ihtiyacýnýza cevap verecektir.

| Ana Sayfa || Düz Metin | Formatlý Metin || Kevin'nin Sayfasý |


Hangi Komutlar Dahil Edilmiþtir.

Bare Bones HTML Kýlavuzu günümüzde Web sayfalarýnda yaygýn kullanýlan komutlarý içermektedir. Özellikle bu kýlavuz aþaðýdakileri içerir:

Uyarlanmasý istenen standardlarýn genelde piyasadeki geliþmelerin gerisinde kalmasý nedeni ile HTML 'in geliþtirilmesi oldukça karýþýk bir iþtir. World Wide Web Consortium (W3C) gerçek resmi HTML standardýdýr. Mayýs 1996 da W3C, o güne kadar genel kabul görmüþ deneyimleri yansýtacak HTML 3.2 'i sunmuþtur.

W3C'nin, Position Statement on HTML dökümanýnda belirtiði gibi ,bilgi saðlayýcýlarýn HTML 3.2 özelliklerini kullanmasý tavsiye etmektedir. Bundan dolayý Bare Bones HTML Kýlavuzunun 3.0 Uyarlamasý tüm HTML 3.2 komutlarýný içermektedir. Temel web tarayýcýlarýnýn hali hazýrda kullanýlan sürümleri bu komutlarýn hepsini görünüþte desteklemektedir.

Dökümanda Netscape Navigator 3.0b5 sürümüne kadar tüm Nescape komutlarýný toplamaya çalýþtým. (sunucu etkileþimli komutlar haricinde) Sayfalarýnýzý inceleyenlerin baþka bir web tarayýcý kullabileceklerini de düþünerek bunlarý kullanýp kullanmamak sizin seçiminizdir.


| Ana Sayfa || Düz Metin | Formatlý Metin || Kevin'in Sayfasý |


 

Bu Dökümanýn Formatý

Mümkün olduðunca açýk olabilmesi için, ayný komutun deðiþik niteliklerini ayrý satýrlara yerleþtirdim. Genelde ayný komutun deðiþik nitelikleri ayný komut satýrý içerisinde kullanýlabilmektedir.

Komutlar okuma kolaylýðý saðlamak üzere büyük harf olarak yazýlmýþtýr. (komutlar HTML dökümaný içinde büyük veya küçük yazýlabilir.)

Kullanýlan Semboller

URL  Dosyanýn URL'si
?   Rasgele numaralar (örnek. <H?>, <H1>, <H2>, <H3>, gibi)
%   Rasgele yüzde (örnek. <hr align=left width="%>" yazýlýnca <hr align=left width="50%>", gibi)
***  Metin (örnek ALT="***" demek herhangi bir metin yazýlacaðýný belirler)
$$$$$$ Rasgele Onaltýlýk sayý (örnek BGCOLOR="#$$$$$$" yazýlýnca BGCOLOR="#00FF1C", gibi)
,,,  Virgül ile ayrýlmýþ (örnek COORDS=",,," yazýnca COORDS="0,0,50,50", gibi)
|   Alternatif (örnek ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER yazýnca seçeneklerden biri seçilir)
[*]  Açýklamaya baðlantý
 
 

Uyumluluk

(HTML'in geliþtiðini ve web tarayýcýlarýnýn farklýlýklar gösterdiðine dikkat ediniz)
    (boþ) HTML 3.2 özelliði; hali hazýr web tarayýcýlarýnda kullanýlýr
N1.0  Netscape uzantýsý (Navigator version 1.0)
N1.1  Netscape uzantýsý (Navigator version 1.1)
N2.0  Netscape uzantýsý (Navigator version 2.0)
N3.0b Netscape uzantýsý (Navigator version 3.0 beta)
 
 

| Ana Sayfa || Plain Text | Formatted || Kevin'in Sayfasý |


Sürüm Tarihçesi

Sürüm 3.0 -- Temmuz 21, 1996.

Sürüm 2.0 -- Ekim 7, 1995. Bu sürüde pekçok deðiþiklik ve düzeltmeler olmuþtur.

Sürüm 1.22 -- Agustos 18, 1995. Kaza ile unutulmuþ olan bazý komutlar eklendi.

Sürüm 1.21 -- Temmuz 26, 1995. Eski <NEXTID> komutu kaldýrýlýp açýklamalara ve tablolara bazý ekler yapýlmýþtýr.

Sürüm 1.2 -- Temmuz 25, 1995. Resmi HTML özellikleri ile uyum saðlayabilmek için gözden geçirilmiþ, yaygýn kullanýlan HTML 3.0 komutlarý hakkýnda bilgi verilmiþtir.

Sürüm 1.1 -- Temmuz 19, 1995. Giriþ materyalinde bazý düzenlemeler yapýlmýþ ve ASCII yerine ISO 8859-1 karakterleri kullanýlmýþtýr.

Sürüm 1.03 -- Temmuz 12, 1995. Telif yazýsý düzeltilmiþtir. Netscape'in baðýl font boyu eklenmiþtir.

Sürüm 1.02 -- Nisan 24, 1995. Bazý yazým hatalarý düzeltilmiþtir. sürüm tarihine olan link düzeltilmiþtir.

Sürüm 1.01 -- Nisan 11, 1995. Bazý ufak yazým hatalarý düzeltilmiþtir. Listeler ile ilgili bölümdeki hatalar düzeltilmiþtir.

Sürüm 1.0 HTML -- Nisan 6, 1995. Giriþ materyaline eklemeler yapýlmýþtýr. John Berkin'nin yardýmý ile Web üzerinde görünebilir hale getirilmiþtir.

Sürüm 1.0 -- Nisan 2, 1995. Bazý hatalar düzeltilmiþtir.

Sürüm 0.9b -- Mart 30, 1995. Ýlk sürüm comp.infosystems.www.providers listesine yollanmýþtýr.

| Ana Sayfa || Plain Text | Formatted || Kevin'in Sayfasý |

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach.
Son güncelleme Temmuz 21, 1996.