BARE BONES HTML KILAVUZU

by Kevin Werbach

Uyarlama 3.0 -- Temmuz 21, 1996

Çeviren Ahmet Tevfik INAN
<tevfik@vm4381.ce.yildiz.edu.tr>
Uyarlama TR3.0 -- Temmuz 25,1996


Bu dökümanýn en son halini <http://werbach.com/barebones/> adresinden temin edebilirsiniz.

Bu kýlavuz halen kullanýlmakta olan Web tarayýcýlarý (browser) tarafýndan tanýnan HTML komutlarýnýn bir listesidir. HTML 3.2 özellikleri 'ni içeren bütün komutlarýn yaný sýra Netscape 3.0b5'e kadar olan sürümlerde kullanýlan Netscape uzantýlarý da dahil edilmiþtir. Bu kýlavuzun mümkün olduðunca açýk/sade olmasýna özen gösterilmiþtir. HTML ile ilgili daha detaylý bilgiler WWW Yardým Sayfasý ( WWW Help Page) adresinden temin edilebilir. . Yorum ve önerilerinize her zaman açýðýz.
Dokumanýn Türkçesi ile ilgili yorum ve eleþtirileriniz için <tevfik@vm4381.ce.yildiz.edu.tr> adresine yazabilirsiniz.

Ýçindekiler
  1. TANITICI MATERYAL

  2. HTML KOMUTLARI

    Önemli Not: Eðer HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, ve Netscape uzantýlarý arasýndaki fark hakkýnda tam bir bilginiz yok ise size HTML geliþimi ile ilgili olan W3C statement dökümanýný okumanýzý tavsiye ederiz.

TEMEL ELEMANLAR


 

Döküman tipi

<HTML></HTML>

(dosyanýn baþýnda ve sonunda)

 

Konu Baþlýðý

<TITLE></TITLE>

(baþlýk içerisinde olmalý)

 

Baþlýk

<HEAD></HEAD>

(tanýmlayýcý bilgi, örneðin Konu Baþlýðý)

 

Gövde

<BODY></BODY>

(sayfanýn geri kalan kýsmý)

 
 
 

YAPISAL TANIMLAMALAR


 

Baþlýk

<H?></H?>

(6 seviye mevcuttur)

 

Baþlýk Ayarý

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Bölme

<DIV></DIV>

 

 

Bölme Ayarlarý

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

Çift Týrnak

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(genelde içerden yazýlmýþ görünür)

 

Vurgulu

<EM></EM>

(genelde italik görünür)

 

Aþýrý Vurgulu

<STRONG></STRONG>

(genelde koyu görünür)

 

Referans

<CITE></CITE>

(genelde italik görünür)

 

Kod

<CODE></CODE>

(genelde program çýktýlarý için kullanýlýr)

 

Örnek Çýkýþ

<SAMP></SAMP>

 

 

Klavyeden Giriþ

<KBD></KBD>

 

 

Deðiþken

<VAR></VAR>

 

 

Tanýmlama

<DFN></DFN>

(yayðýn kullanýmý yoktur)

 

Yazar Adresi

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

Geniþ Font

<BIG></BIG>

 

 

Ufak Font

<SMALL></SMALL>

 

 
 

SUNU FORMATLAMA


 

Koyu

<B></B>

 

 

Italik

<I></I>

 

N3.0b

Altçizgili

<U></U>

(yayðýn kullanýmý yoktur)

 

Strikeout

<STRIKE></STRIKE>

(yayðýn kullanýmý yoktur)

N3.0b

Strikeout

<S></S>

(yayðýn kullanýmý yoktur)

 

Altyazý

<SUB></SUB>

 

 

Üstyazý

<SUP></SUP>

 

 

Yazý Makinasý

<TT></TT>

(tek aralýklý yazýlýr)

 

Ön formatlý

<PRE></PRE>

(metin olduðu þekilde ðösterilir)

 

Geniþlik

<PRE WIDTH=?></PRE>

(karakter cinsinden)

 

Ortalama

<CENTER></CENTER> [*]

(metin ve grafik için)

N1.0

Yanýp Sönme

<BLINK></BLINK>

 

Punto

<FONT SIZE=?></FONT>

(1-7 arasýndadýr)

 

Punto Deðiþtirme

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

Temel Punto

<BASEFONT SIZE=?>

(1-7 arsýnda olup esas deðeri 3 dür)

 

Font Rengi

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

Font Seçme

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Ç Kolonlu Metin

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Kolon Marjý

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(deðeri 10 pixel dir)

N3.0b

Kolon Geniþliði

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Boþluk

<SPACER>

 

N3.0b

Boþluk Tipi

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

Boþluk Boyutu

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

Boþluk Derinliði

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

Boþluk Ayarlarý

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

 
 
 

LINKLER VE GRAFÝKLER


 

Herhangi Birþeye Link

<A HREF="URL"></A>

 

 

Hedefi Belli Link

<A HREF="URL#***"></A>

(baþka dökümanýn içinde)

<A HREF="#***"></A>

(ayný dökümanýn içinde)

N2.0

Hedef Çerceve

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

Döküman içinde Hedef Belirleme

<A NAME="***"></A>

 

 

Ýlinti

<A REL="***"></A>

(yayðýn kullanýmý yoktur)

 

Ters Ýlinti

<A REV="***"></A>

(yayðýn kullanýmý yoktur)

 

Resim Gösterme

<IMG SRC="URL">

 

 

Ayarlar

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

Ayarlar

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

Alternatif

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(Resim gösterilemiyor ise)

 

Imagemap

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(bir program gerektirir)

 

Ýstemci Tarafýnda Imagemap

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Harita Tanýmý

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Harita Seçimi

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

Boyut

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(pixel cinsinden)

 

Bordür

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(pixel cinsinden)

 

Çevre Boþluðu

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(pixel cinsinden)

N1.0

Düþük Çözünürlüklü Proxy

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

Ýstemci tarafýndan Çekilme

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

 

N2.0

Bütünleþik Obje

<EMBED SRC="URL">

(obje, sayfa içine yerleþtirilir)

N2.0

Obje Boyutu

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 
 

BÖLÜCÜLER


 

Paragraf

<P></P> [*]

(Komutun kapatýlmasý genelde gereksizdir)

 

Metin Ayarlama

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Satýr Baþý

<BR>

(satýr baþýna getirir)

 

Clear Textwrap

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Yatay Çizgi

<HR>

 

 

Ayarlar

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Kalýnlýk

<HR SIZE=?>

(pixel cinsinden)

 

Geniþlik

<HR WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

N1.0

Geniþlik Yüzdesi

<HR WIDTH="%">

(sayfa geniþliðinin yüzdesi)

 

Ýçi Dolu Çizgi

<HR NOSHADE>

(3 boyutlu görünmez)

N1.0

Satýr Baþý Yok

<NOBR></NOBR>

(satýr basýný engeller)

N1.0

Kelime Bölme

<WBR>

(satýr baþý yapýlmasý gereken yerde)

 

LÝSTELER


 

 

Sýrasýz Liste

<UL><LI></UL>

(<LI> her liste elemanýndan önce)

 

 

Compact

<UL COMPACT></UL>

 

 

Noktalý Tip

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(bütün liste için)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

 

 

Sýralý Liste

<OL><LI></OL>

(<LI> her liste elemanýndan önce)

 

 

Compact

<OL COMPACT></OL>

 

 

Numaralý Tip

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(bütün liste için)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

 

 

Baþlangýç Numarasý

<OL START=?>

(bütün liste elemanlarý için)

 

<LI VALUE=?>

 

 

Taným Listesi

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=terim, <DD>=taným)

 

 

Compact

<DL COMPACT></DL>

 

 

Menu Listesi

<MENU><LI></MENU>

(<LI> her liste elemanýndan önce)

 

 

Compact

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

Dizin Listesi

<DIR><LI></DIR>

(<LI> her liste elemanýndan önce)

 

 

Compact

<DIR COMPACT></DIR>

 

 
 

ARKAPLAN VE RENKLER


 

Arkaplan

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

Arkaplan Rengi

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(sýra kýrmýzý/yeþil/mavi)

 

Metin Rengi

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

Link Rengi

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Ziyaret Edilmiþ Link

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Actif Link

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 

(Daha fazla bilgi için http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color adresine bakýnýz)
http://www.ce.yildiz.edu.tr/wwwhelp.html#color (yerel kopya)

 

ÖZEL KARAKTERLER(hepsi küçük harf olmalýdýr)


 

Özel Karakter

&#?;

(?, ISO 8859-1 kodudur)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Tescilli Marka TM

&reg;

 

 

Copyright

&copy;

 

 

Non-Breaking Space

&nbsp;

 

(Tam liste için http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)
http://www.ce.yildiz.edu.tr/iso88591.html (yerel kopya)

 

TÜRKÇE KARAKTERLER


 

ü &uuml; ü &#252; küçük harf noktalý u

 

Ü &Uuml; Ü &#220; büyük harf noktalý U

 

ö &ouml; ö &#246; küçük harf noktalý o

 

Ö &Ouml; ö &#214; büyük harf noktalý O

 

ð &eth; ð &#208; küçük harf yumuþak g

 

Ð &ETH; Ð &#208; büyük harf yumuþak G

 

þ &thorn; þ &#254; küçük harf çengelli s

 

Þ &THORN; Þ &#222; büyük harf çengelli S

 

ç &ccedil; ç &#231; küçük harf çengelli c

 

Ç &Ccedil; Ç &#199; büyük harf çengelli C

 

ý &yacute; ý &#253; küçük harf noktasýz i

 

Ý &Yacute; Ý &#221; büyük harf noktalý I

 

FORMLAR


 

Form Tanýmlama

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Dosya Yükleme

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

Giriþ Alaný

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

Alan Ýsmi

<INPUT NAME="***">

 

 

Alan Deðeri

<INPUT VALUE="***">

 

 

Ýþaretli?

<INPUT CHECKED>

(Kutu ve yuvarlak)

 

Alan Boyutu

<INPUT SIZE=?>

(karakter cinsinden)

 

Max Uzunluk

<INPUT MAXLENGTH=?>

(karakter cinsinden)

 

Seçenek Listesi

<SELECT></SELECT>

 

 

Liste Ýsmi

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

Seçenek Numarasý

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

Çoklu Seçenek

<SELECT MULTIPLE>

(birden fazla seçilebilir)

 

Opsiyon

<OPTION>

(seçilebilecek seçenekler)

 

Belirlenmiþ Seçenek

<OPTION SELECTED>

 

 

Giriþ Kutusu Boyutu

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

Kutu Ýsmi

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Baþa Dönen Metin

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 
 

TABLOLAR


 

Tablo Tanýmlama

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

Tablo Bordürü

<table border=?></TABLE>

 

 

Hücre Boþluðu

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

Hücre Aralýklarý

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

Ýstenen Geniþlik

<TABLE WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

 

Geniþlik Yüzdesi

<TABLE WIDTH="%">

(sayfa yüzdesi)

 

Tablo Satýrý

<TR></TR>

 

 

Ayarlar

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Tablo Hücresi

<TD></TD>

(tablo satýrý içinde yer almalý)

 

Ayarlar

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Satýr Baþý Yok

<TD NOWRAP>

 

 

Kaç Kolon üstüne

<TD COLSPAN=?>

 

 

Kaç Satýr Üstüne

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

Ýstenen Geniþlik

<TD WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

N1.1

Geniþlik Yüzdesi

<TD WIDTH="%">

(tablonun yüzdesi)

N3.0b

Hücre Rengi

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Tablo Baþýlðý

<TH></TH>

(koyu ve ortalanmýþ)

 

Ayarlar

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Satýr Baþý Yok

<TH NOWRAP>

 

 

Kaç Kolon üstüne

<TH COLSPAN=?>

 

 

Kaç Satýr Üstüne

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

Ýstenen Geniþlik

<TH WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

N1.1

Geniþlik Yüzdesi

<TH WIDTH="%">

(tablo yüzdesi)

N3.0b

Hücre Rengi

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Table Caption

<CAPTION></CAPTION>

 

 

Ayarlar

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(Tablonun altýnda/üstünde)

 

ÇERCEVELER


N2.0

Çerceve Dökümaný

<FRAMESET></FRAMESET>

(<BODY> yerine)

N2.0

Satýr Yüksekliði

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(pixel veya yüzde olarak)

N2.0

Satýr Yüksekliði

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = baðýl boyut)

N2.0

Kolon Geniþliði

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(pixel veya yüzde)

N2.0

Kolon Geniþiliði

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = baðýl boyut)

N3.0b

Bordür Geniþliði

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

Bordürler

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Bordür Rengi

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Çerçeve Tanýmý

<FRAME>

(tek bir çerçevenin içeriði)

N2.0

Dökümaný Gösterme

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

Çerçeve Ýsmi

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

Marj Geniþliði

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(sol ve sað marjlar)

N2.0

Marj Yüksekliði

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(üst ve alt marjlar)

N2.0

Scrollbar?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

Ebatlandýrýlamaz

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

Bordür

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Bordür Rengi

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Bölünemez Ýçerik

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(frame desteklemeyen web tarayýcýlarý için)

 

JAVA


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Applet Dosya Ýsmi

<APPLET CODE="***">

 

 

Parametereler

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Applet Yeri

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Applet Tanýmlayýcýsý

<APPLET NAME="***">

(sayfa içinde baþka yerde referans verilebilmesi için)

 

Alternatif Metin

<APPLET ALT="***">

(Java desteklemeyen web tarayýcýlarý için)

 

Ayarlar

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

Boyut

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(pixel cinsinden)

 

Boþluklar

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(pixel cinsinden)

 

DÝÐER


 

Comment

<!-- *** -->

(web tarayýcýsý tarafýndan gösterilmez)

 

HTML 3.2 Önsözü

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

Aranabilirlik

<ISINDEX>

(aranabilir indis belirler)

 

Prompt

<ISINDEX PROMPT="***">

(metin giriþini saðlar)

 

Arama Baþlatma

<A HREF="URL?***"></a>

(? iþareti kullanýlýr)

 

Dosyanýn URL'si

<BASE HREF="URL">

(baþlýk içinde olmalýdýr)

N2.0

Temel Pencere Ýsmi

<BASE TARGET="***">

(baþlýk içinde olmalýdýr)

 

Ýlinti

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(baþlýk içinde olmalýdýr)

 

Meta Bilgi

<META>

(baþlýk içinde olmalýdýr)

 

Stil Sayfasý

<STYLE></STYLE>

(yayðýn kullanýmý yok)

 

Scripts

<SCRIPT></SCRIPT>

(yayðýn kullanýmý yok)

 
 
 

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach. Ticari kullaným dýþýnda daðýtýlmasý serbesttir.Bu kýlavuz Bare Bones Software; ürünü deðildir.Ýsim benzerliði bir raslantýdýr.

 

Ýçindekiler | KOMUT LÝSTESÝ | Düz Metin | Kevin'nin Sayfasý