HTML יגתל רצוקמה ךירדמה

'צאבראוו ןיווק תאמ
טיילג ןיימד םוגרת
1996 ילויל 21 -- 3.0 הסרג


.<http://werbach.com/barebones/> -ב תאצמנ הז ךמסמ לש רתויב השדחה הסרגה

תונורחאה םהתואסריגב םינפדפדה בורש םיגתה לכ תא גווסמ HTML-ל רצוקמה ךירדמה
לכ ןכ ומכו HTML 3.2 תרדגהב םימושרש םיגתה לכ תא הפ יתפריצ .תוהזל םירומא
,רשפאה לככ בר תוצמיתב ןנכות הז ךירדמ .3.0b5 הסרגב םימייקש פייקסטנ תופסות
.תילגנאב תשרל הרזעה ףד ךרד לבקל ןתינ HTML לע ףסונ עדימ
.הכרבב הנלבקתת דימת תועצהו תורעה

םיניינע ןכות
המדקה .1
הז ךירדמב דחוימ המ*----
ךירדמב םילולכ םיגת וליא*----
(תובית ישארו םימכסומ םילמס לש המישר ללוכ) בצועמ הז ךמסמ דציכ*----

HTML יגת .2
(לולכל רומא HTML ךמסמ לכש) םייסיסב םיטנמלא*----
(ןפדפדה תורדגה יפל הנתשמ הגוצתה) תוינבמ תורדגה*----
(רבחמה תרדגה יפל טסקטה הארמ) הגוצתה דומיע*----
הקיפרגו םירושיק*----
הקולח*----
תומישר*----
םיעבצו םיעקר*----
םידחוימ םיוות*----
יולימ ספוט*----
תואלבט*----
(תורגסמ) םימיירפ*----
הווא'ג*----
תונוש*----

,ךל םירורב םניא פייקסטנ תובחרהו HTML 3.2 ,HTML 2.0 ,HTML 3.0 ןיב םילדבהה םא :בושח
HTML-ה תוחתפתה לע W3C תרהצה תא אורקל ךל עיצמ ינא

םייסיסב םיטנמלא


(ךמסמה לש ופוסו ותליחת)

<HTML></HTML>

ךמסמ גוס

 

(תישארב ללכהל בייח)

<TITLE></TITLE>

ךמסמה תרתוכ

 

(תרתוכ לשמל ,יללכ עדימ)

<HEAD></HEAD>

תישאר

 

(ךמסמה רקיע ,ומצע ךמסמה)

<BODY></BODY>

ךמסמה ףוג

 


 
 
 

תוינבמ תורדגה

(תומר 6 תומייק הרדגהב)

<H?></H?>

תרתוכ אשונ

 

 

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT>
</H?>
[*]

תרתוכה אשונ דומיע

 

 

<DIV></DIV>

הקולח

 

 

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>
</DIV>

הקולחה דומיע

 

(זזומ בורל)

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

טוטיצ קולב

 

(היטנב תויתואה בורל)

<EM></EM>

השגדה

 

(השגדהב תויתואה בורל)

<STRONG></STRONG>

הקזח השגדה

 

(היטנב בורל)

<CITE></CITE>

טוטיצ

 

(בשחמ תפש םושירל)

<CODE></CODE>

דוק

 

 

<SAMP></SAMP>

יוצר טלפל המגוד

 

 

<KBD></KBD>

תדלקמהמ טלק

 

 

<VAR></VAR>

תינכותב הנתשמ

 

(בחרנ שומישב אל)

<DFN></DFN>

הרדגה

 

 

<ADDRESS></ADDRESS>

רבחמה תבותכ

 

 

<BIG></BIG>

לודג טנופ

 

 

<SMALL></SMALL>

ןטק טנופ

 

 
 


הגוצתה דומיע


 

<B></B>

הבע

 

 

<I></I>

היטהב

 

(בחרנ שומישב אל ןיידע)

<U></U>

יתחת וק

N3.0b

(בחרנ שומישב אל ןיידע)

<STRIKE></STRIKE>

הצוח וק

 

(בחרנ שומישב אל ןיידע)

<S></S>

הצוח וק

N3.0b

 

<SUB></SUB>

הובג בתכ

 

 

<SUP></SUP>

יאליע בתכ

 

טנופב גצומ)
(monospaced

<TT></TT>

הביתכ תנוכמ

 

(םייתימא םיחוורב גצומ)

<PRE></PRE>

בצועמ אל

 

(םיוותב)

<PRE WIDTH=?></PRE>

בחור

 

(תונומתלו טסקטל)

<CENTER></CENTER> [*]

זכרוממ

 

(שיש בולע יכה גתה)

<BLINK></BLINK>

בהבהמ

N1.0

(7 דע 1 חווטב)

<FONT SIZE=?></FONT>

טנופ לדוג

 

 

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

יסחי יוניש

 

(3 לדחמה תרירב ;7 דע 1)

<BASEFONT SIZE=?>

יסיסב לדוג

N1.0

 

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

טנופ עבצ

 

 

<FONT FACE="***"></FONT>

טנופ רחב

N3.0b

 

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

ירוט בר טסקט

N3.0b

(םילסקיפ 10 מ"ב)

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

םירוטה דירפמ

N3.0b

 

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

םירוטה חוורמ

N3.0b

 

<SPACER>

חוורמ

N3.0b

 

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

חוורמה גוס

N3.0b

 

<SPACER SIZE=?>

חוורמה לדוג

N3.0b

 

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

חוורמה תודימ

N3.0b

 

<SPACER ALIGN=left|right|center>

חוורמה דומיע

N3.0b

 
 
 


הקיפרגו םירושיק


 

<A HREF="URL"></A>

והשלכ רושיק

 

(ינוציח ךמסמב)

<A HREF="URL#***"></A>

הרטמל רושיק

 

(יחכונה ךמסמב)

<A HREF="#***"></A>

 

 

 

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

הרטמה ןולח

N2.0

 

<A NAME="***"></A>

הרטמ תרדגה

 

שומישב אל)
(בחרנ

<A REL="***"></A>

ןילמוג רשק

 

שומישב אל)
(בחרנ

<A REV="***"></A>

ךופה רשק

 

 

<IMG SRC="URL">

הנומת גצה

 

 

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

דומיע

 

 

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

דומיע

N1.0

הנומתה םא)
(תגצומ הניא

<IMG SRC="URL" ALT="***">

ןיפוליחל

 

(טפירקס שרוד)

<IMG SRC="URL" ISMAP>

הפמ-תנומת

 

(ןפדפדב רצוימ)

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

הפמ-תנומת

 

 

<MAP NAME="***"></MAP>

הפמה רואית

 

 

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

הפמה ירוזא

 

(םילסקיפב)

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

תודימ

 

(םילסקיפב)

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

תולובג

 

(םילסקיפב)

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

ביבסמ חוורמ

 

 

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

המידקמ הנומת
הכומנ תוכיאב

N1.0

 

<META HTTP-EQUIV="Refresh"
CONTENT="?; URL=URL">

ןפדפד תפיחד

N1.1

(ףדב בוליש)

<EMBED SRC="URL">

טקייבוא בוליש

N2.0

 

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

טקייבוא לדוג

N2.0

 
 

הקולח


בורל </P>)
(יחרכה וניא

<P></P> [*]

הקסיפ

 

 

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

טסקט דומיע

 

הרושל ןמסה תא דירומ)
(תחא םעפ האבה

<BR>

הרוש לוציפ

 

 

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

הרוש ףוס יוקינ

 

 

<HR>

דירפמ וק

 

 

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

דומיע

 

(םילסקיפב)

<HR SIZE=?>

יבוע

 

(םילסקיפב)

<HR WIDTH=?>

בחור

 

(ףדה בחורל םיזוחאב)

<HR WIDTH="%">

בחורה זוחא

N1.0

(ידמימ תלת הארמ אלל)

<HR NOSHADE>

דיחא וק

 

(תורוש לוציפ ענומ)

<NOBR></NOBR>

לוציפ אלל

N1.0

,הרוש לצפל ןכיה)
(ךירצ םא

<WBR>

לוציפ תלימ

N1.0

 
 

תומישר


(טירפ לכ ינפל <LI>)

<UL><LI></UL>

המישר
תרפסוממ אל

 

 

<UL COMPACT></UL>

תצמותמ

 

(המישרה לכל)

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

ןמס גוס

 

(וירחא םיאבלו ול)

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

 

 

(טירפ לכ ינפל <LI>)

<OL><LI></OL>

המישר
תרפסוממ

 

 

<OL COMPACT></OL>

תצמותמ

 

(המישרה לכל)

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

רופסימ גוס

 

(וירחא םיאבלו ול)

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

 

 

(המישרה לכל)

<OL START=?>

ןושאר רפסמ

 

(וירחא םיאבלו ול)

<LI VALUE=?>

 

 

(הרדגה=<DD>,יוטיב=<DT>)

<DL><DT><DD></DL>

תורדגה תמישר

 

 

<DL COMPACT></DL>

תצמותמ

 

(טירפ לכ ינפל <LI>)

<MENU><LI></MENU>

טירפת תמישר

 

 

<MENU COMPACT></MENU>

תצמותמ

 

(טירפ לכ ינפל <LI>)

<DIR><LI></DIR>

הירפס תמישר

 

 

<DIR COMPACT></DIR>

תצמותמ

 

 
 

םיעבצו םיעקר


 

<BODY BACKGROUND="URL">

ףצורמ עקר

 

(םודא/קורי/לוחכ אוה רדסה)

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

עקר עבצ

 

 

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

ףדב טסקט עבצ

 

 

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

רושיק עבצ

 

 

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

קדבנש רושיק עבצ

 

 

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

יוויטקא רושיק עבצ

 

( http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color-ב עדימ דוע)

 

(תונטק תוילגנא תויתואב בתכהל םיבייח)םידחוימ םיוות


(ISO 8859-1 דוק יפל רפסמ אוה ?-שכ)

&#?;

דחוימ ות

 

 

&lt;

<

 

 

&gt;

>

 

 

&amp;

&

 

 

&quot;

"

 

 

&reg;

תורומש תויוכז

 

 

&copy;

זכויות העתקה

 

 

&nbsp;

הריבש אלל חוור

 

( http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html-ב האלמ המישר)

 

יולימ יספט


 

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST>
</FORM>

ספוט תרדגה

 

 

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data">
</FORM>

ץבוק תאלעה

N2.0

 

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|
RADIO|IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

טלק הדש

 

 

<INPUT NAME="***">

הדשה םש

 

 

<INPUT VALUE="***">

הדשה ךרע

 

checkbox-ל)
(radio box-ו

<INPUT CHECKED>

?ןמוסמ

 

(םיוותב)

<INPUT SIZE=?>

הדשה לדוג

 

(םיוותב)

<INPUT MAXLENGTH=?>

ילמיסקמ ךרוא

 

 

<SELECT></SELECT>

הריחב תמישר

 

 

<SELECT NAME="***"></SELECT>

המישרה םש

 

 

<SELECT SIZE=?></SELECT>

תוריחבה רפסמ

 

(דחאמ רתוי רוחבל)

<SELECT MULTIPLE>

תובורמ תוריחב

 

(הריחבל טירפ)

<OPTION>

היצפוא

 

 

<OPTION SELECTED>

לדחמ תרירב

 

 

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

טלק תבית לדוג

 

 

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

הביתה םש

 

 

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL>
</TEXTAREA>

טסקט לוציפ

N2.0

 
 

תואלבט


 

<TABLE></TABLE> [*]

הלבט רדגה

 

 

<TABLE BORDER=?></TABLE>

הלבט תולובג

 

 

<TABLE CELLSPACING=?>

םיאת חוורמ

 

 

<TABLE CELLPADDING=?>

םיאת דופיר

 

(םילסקיפב)

<TABLE WIDTH=?>

יוצר בחור

 

(ףדה בחורל %-ב)

<TABLE WIDTH="%">

בחור זוחא

 

 

<TR></TR>

הלבט תרוש

 

 

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

דומיע

 

(הלבט תרוש ךותב עיפוהל בייח)

<TD></TD>

הלבטב את

 

 

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

דומיע

 

 

<TD NOWRAP>

תורוש תריבש אלל

 

 

<TD COLSPAN=?>

תוסרפתהל םירוט

 

 

<TD ROWSPAN=?>

תוסרפתהל תורוש

 

(םילסקיפב)

<TD WIDTH=?>

יוצר בחור

N1.1

(הלוכ הלבטל %-ב)

<TD WIDTH="%">

םיזוחאב בחור

N1.1

 

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

אתה עבצ

N3.0b

,את ומכ)
(זכרוממו שגדומ ךא

<TH></TH>

הלבטה תישאר

 

 

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

דומיע

 

 

<TH NOWRAP>

תורוש תריבש אלל

 

 

<TH COLSPAN=?>

תוסרפתהל םירוט

 

 

<TH ROWSPAN=?>

תוסרפתהל תורוש

 

(םילסקיפב)

<TH WIDTH=?>

יוצר בחור

N1.1

(הלוכ הלבטל %-ב)

<TH WIDTH="%">

םיזוחאב בחור

N1.1

 

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

תישארה עבצ

N3.0b

 

<CAPTION></CAPTION>

הלבטה תרתוכ

 

(הלבטל תחתמ/לעמ)

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

דומיע

 

 

(תורגסמ) םימיירפ


(<BODY> םוקמב)

<FRAMESET></FRAMESET>

םימיירפ ךמסמ

N2.0

(% וא םילסקיפ)

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

תורושה יהבג

N2.0

(יסחי לדוג = *)

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

תורושה יהבג

N2.0

(% וא םילסקיפ)

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

םירוטה ךרוא

N2.0

(יסחי לדוג = *)

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

םירוטה ךרוא

N2.0

 

<FRAMESET BORDER=?>

תולובגה בחור

N3.0b

 

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

תולובג

N3.0b

 

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

תולובג עבצ

N3.0b

לש ותלוכת)
(דדוב םיירפ

<FRAME>

םיירפ רדגה

N2.0

 

<FRAME SRC="URL">

ךמסמ גצה

N2.0

 

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

םיירפה םש

N2.0

(םיילאמשו םיינמי)

<FRAME MARGINWIDTH=?>

םיילוש בחור

N2.0

(םינותחתו םינוילע)

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

םיילוש הבוג

N2.0

 

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

?הלילג ספ

N2.0

 

<FRAME NORESIZE>

לדוג יוניש אלל

N2.0

 

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

תולובג

N3.0b

 

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

לובג עבצ

N3.0b

אלל םינפדפדל)
(םימיירפ תגוצת

<NOFRAMES></NOFRAMES>

אלל ןכות
םימיירפ

N2.0

 


הווא'ג


 

<APPLET></APPLET>

(טלפא)ןומושי

 

 

<APPLET CODE="***">

ץבוקה םש

 

 

<APPLET PARAM NAME="***">

םירטמרפ

 

 

<APPLET CODEBASE="URL"> >


Transfer interrupted!

םוקימ

 

רוכזיאל)
(ףדה ךשמהב

<APPLET NAME="***">

ההזמ

 

םינפדפדל)
(הווא'ג אלל

<APPLET ALT="***">

יפולח טסקט

 

 

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

דומיע

 

(םילסקיפב)

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

לדוג

 

(םילסקיפב)

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

חוורמ

 

 


תונוש


ןפדפדהש טסקט)
(גיצי אל

<!-- *** -->

הרעה

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

HTML 3.2 תמדקה

 

ךמסמ והזש דיעמ)
(שופיחל חתפמ

<ISINDEX>

שופיחל ןתינ

 

(טלק תמשה טסקט)

<ISINDEX PROMPT="***">

ןותנ

 

ןמיס םושר)
(יתימא הלאש

<A HREF="URL?***"></a>

שופיחל חלש

 

(תישארב םשרהל בייח)

<BASE HREF="URL">

הזה ץבוקה םוקימ

 

(תישארב םשרהל בייח)

<BASE TARGET="***">

ישארה ןולחה םש

N2.0

(תישארב םשרהל בייח)

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

ןילמוג-רשק

 

(תישארב םשרהל בייח)

<META>

דחוימ עדימ

 

(בחרנ שומישב אל דוע)

<STYLE></STYLE>

ףד ןונגס

 

(בחרנ שומישב אל דוע)

<SCRIPT></SCRIPT>

טפירקס

 

 
 
 

Copyright ©1995, 1996 Kevin Werbach. Noncommercial redistribution permitted. This Guide is not a product of Bare Bones Software; the similarity of names is purely coincidental.

.תרתומ חוור תורטמ אלל הצפה .Kevin Werbach 1996 ,1995 © תורומש תויוכזה לכ
.טלחהב ירקמ המודה םשה ;Bare Bones Software תרבח לש רצומ וניא הז ךירדמ

 

Hebrew translation: Demian Glait © - Dec. 1997 - demian@il.eu.org
demian@il.eu.org - 1997 רבמצד - © טיילג ןיימד :תירבעל םוגרת