THE BARE BONES GUIDE TO HTML

av Kevin Werbach

oversatt av Sondre Skaug Bjørnebekk

Versjon 4.0 Formatert -- Februar 1999


Den siste versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på http://werbach.com/barebones/, der finner du også tekstversjonen av dokumentet, oversettelser og bakgrunnsmateriale.

The Bare Bones Guide to HTML gir en oversikt over alle elementer det er sannsynlig at dagens nettlesere vil forstå. Jeg har tatt med alle elementene i den offisielle HTML 4.0 anbefalingen med vanlige attributter, samt Netscapes og Microsofts utvidelser. Dette dokumentet er en konsis oversikt, ikke en komplett spesifikasjon; for offisiell informasjon om HTML og dets utvikling, referer til websiden til World Wide Web Consortium (W3C) på http://www.w3.org/MarkUp/.

Guiden er skrevet med tanke på å være så konsis som mulig, derfor går den ikke i detalj angående bruken av de ulike elementene. Du finner linker til gode steg-for-steg HTML guider på http://werbach.com/web/wwwhelp.html.

Innholdsfortegnelse
  1. INTRODUKSJON

  2. HTML ELEMENTER (TAGS)

    Viktig: Hvis du er usikker på forskjellene mellom de ulike HTML-versjonene, foreslår jeg at du leser min vurdering av HTMLs utvikling, eller fra W3C: World Wide Web Consortium HTML activity statement.

GENERELT
  Type dokument <HTML></HTML> (begynnelse og slutt på filen)
  Tittel <TITLE></TITLE> (skal være i dokumenthodet)
  Dokumenthode <HEAD></HEAD> (Beskrivende info, f.eks. tittel)
  Dokumentkropp <BODY></BODY> (hoveddelen av siden)

STRUKTURDEFINISJONER
  Overskrift <H?></H?> (spesifikasjonen definerer 6 nivåer)
  Juster overskrift <H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?>
  Inndeling (blokk) <DIV></DIV>
  Juster inndeling <DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY></DIV>
4.0 Inndeling (inline) <SPAN></SPAN>
  Sitatblokk <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> (vises som regel innrykket)
4.0 Sitat <Q></Q> (for korte sitater)
4.0 Henvisning <Q CITE="URL"></Q>
  Utheving <EM></EM> (vises vanligvis i kursiv)
  Sterk utheving <STRONG></STRONG> (vises vanligvis med fete typer)
  Henvisning <CITE></CITE> (vises vanligvis i kursiv)
  Kildekode <CODE></CODE> (for opplistinger av kildekode)
  Eks. på utskrift <SAMP></SAMP>
  Eks. på innles. <KBD></KBD>
  Variabel <VAR></VAR>
  Definisjon <DFN></DFN> (ikke utbredt implementert)
  Forfatteradresse <ADDRESS></ADDRESS>
  Stor skriftstr. <BIG></BIG>
  Liten skriftstr. <SMALL></SMALL>
4.0 Innsetting <INS></INS> (viser tillegg i en ny versjon)
4.0 Endringstidspunkt <INS DATETIME=":::"></INS>
4.0 Kommentar <INS CITE="URL"></INS>
4.0 Sletting <DEL></DEL> (viser sletting i en ny versjon)
4.0 Endringstidspunkt <DEL DATETIME=":::"></DEL>
4.0 Kommentar <DEL CITE="URL"></DEL>
4.0 Forkortelse <ACRONYM></ACRONYM>
4.0 Forkortelse <ABBR></ABBR> (Uttalbar forkortelse slik som NUPI)

PRESENTASJONSFORMATERING
  Fet skrift <B></B>
  Kursiv <I></I>
4.0* Understreking <U></U> (ikke fullt ut implementert)
  Gjennomstreking <STRIKE></STRIKE> (ikke fullt ut implementert)
4.0* Gjennomstreking <S></S> (ikke fullt ut implementert)
  Senket skrift <SUB></SUB>
  Hevet skrift <SUP></SUP>
  Skrivemaskin <TT></TT> (eng: typewriter, vises monospaced)
  Preformatert <PRE></PRE> (viser mellomrom i teksten der det er)
  Bredde <PRE WIDTH=?></PRE> (i antall tegn)
  Sentrert <CENTER></CENTER> (for både tekst og bilder)
N1 Blinkende tekst <BLINK></BLINK> (den mest misbrukte tag noensinne)
  Skriftstørrelse <FONT SIZE=?></FONT> (en verdi i området 1-7)
  Endre skriftstr. <FONT SIZE="+|-?"></FONT>
  Skriftfarge <FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>
4.0* Velg skrifttype <FONT FACE="***"></FONT>
N4 Størrelse i pkt <FONT POINT-SIZE=?></FONT>
N4 Tykkelse <FONT WEIGHT=?></FONT>
4.0* Grunnstørrelse <BASEFONT SIZE=?> (fra 1-7; standard er 3)
MS Rullende tekst <MARQUEE></MARQUEE>

POSISJONERING
N3 Flere kolonner <MULTICOL COLS=?></MULTICOL>
N3 Marg <MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>
N3 Kolonnebredde <MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>
N3 Mellomrom <SPACER>
N3 Type mellomrom <SPACER TYPE=HORIZONTAL|VERTICAL|BLOCK>
N3 Størrelse <SPACER SIZE=?>
N3 Dimensjoner <SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>
N3 Justering <SPACER ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>
N4 Lagdeling <LAYER></LAYER>
N4 Navn <LAYER ID="***"></LAYER>
N4 Plassering <LAYER LEFT=? TOP=?></LAYER>
N4 Rel. Posisjon <LAYER PAGEX=? PAGEY=?></LAYER>
N4 Kildefil <LAYER SRC="***"></LAYER>
N4 Stablingsorden <LAYER Z-INDEX=?></LAYER>
N4 Plass i stabel <LAYER ABOVE="***" BELOW="***"></LAYER>
N4 Dimensjoner <LAYER HEIGHT=? WIDTH=?></LAYER>
N4 Opptegningsområde <LAYER CLIP=,,,></LAYER>
N4 Synlig? <LAYER VISIBILITY=SHOW|HIDDEN|INHERIT></LAYER>
N4 Bakgrunn <LAYER BACKGROUND="$$$$$$"></LAYER>
N4 Farge <LAYER BGCOLOR="$$$$$$"></LAYER>
N4 Lagdeling (inline) <ILAYER></ILAYER> (tar samme attributter som LAYER)
N4 Alternativt Innhold <NOLAYER></NOLAYER>

LINKER, GRAFIKK OG LYD
  Link til noe <A HREF="URL"></A>
  Link til bokmerke <A HREF="URL#***"></A> (hvis i et annet dokument)
  <A HREF="#***"></A> (hvis i samme dokument)
4.0* Målvindu <A HREF="URL" TARGET="***"></A>
4.0* Hendelse v/klikk <A HREF="URL" ONCLICK="***"></A> (Javascript)
4.0* Hendelse v/pek <A HREF="URL" ONMOUSEOVER="***"></A> (Javascript)
4.0* Hendelse v/pek vekk <A HREF="URL" ONMOUSEOUT="***"></A> (Javascript)
  Link til E-post <A HREF="mailto:@"></A>
N, MS Spesifiser emne <A HREF="mailto:@?SUBJECT=***"></A> (virkelig '?')
  Definer bokemerke <A NAME="***"></A>
  Vis bilde <IMG SRC="URL">
  Justering <IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>
N1 Justering <IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP|ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>
  Alternativ tekst <IMG SRC="URL" ALT="***"> (hvis bildet ikke vises)
  Dimensjoner (str) <IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?> (i bildepunkter)
  <IMG SRC="URL" WIDTH=% HEIGHT=%> (i prosent)
  Kantlinje <IMG SRC="URL" BORDER=?> (i bildepunkter)
  Plass rundt <IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?> (i bildepunkter)
N1 Lav-oppløs. alt. <IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">
  Bildekart <IMG SRC="URL" ISMAP> (serverside imagemap)
  Bildekart <IMG SRC="URL" USEMAP="URL">
MS Filmklipp <IMG DYNSRC="***" START="***" LOOP=?>
MS Bakgrunnslyd <BGSOUND SRC="***" LOOP=?|INFINITE>
  Bildekart-definisjon <MAP NAME="***"></MAP> (definerer bildekartet)
  Bildekartsområde <AREA SHAPE="DEFAULT|RECT|CIRCLE|POLY" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>
N1 Videresending <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">
N2 Innebygg objekt <EMBED SRC="URL"> (sett objekt inn på siden)
N2 Størrelse på objekt <EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>
4.0 Objekt <OBJECT></OBJECT>
4.0 Parametre <PARAM>

INNDELINGER
  Avsnitt <P></P> (eng: paragraph, ofte implisitt slutt)
  Justering <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P>
N Blokkjustering <P ALIGN=JUSTIFY></P>
  Linjeskift <BR> (tilsvarer return/enter/linjeskift)
  Clear Textwrap <BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>
  Horisontal linje <HR>
  Justering <HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>
  Tykkelse <HR SIZE=?> (i bildepunkter)
  Bredde <HR WIDTH=?> (i bildepunkter)
  Bredde (prosent) <HR WIDTH="%"> (i prosent av sidebredde)
  Massiv linje <HR NOSHADE> (ikke 3D utseende)
N1 Ikke linjeskift <NOBR></NOBR> (eng: no break, hindrer linjeskift)
N1 Orddeling <WBR> (hvor linjen skal deles om nødvendig)

LISTER
  Unummerert liste <UL><LI></UL> (<LI> før hvert punkt i listen)
  Kompakt liste <UL COMPACT></UL>
  Type merking <UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (for hele listen)
  Type merking <LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (for dette pkt og resten)
  Nummerert liste <OL><LI></OL> (<LI> før hvert punkt i listen)
  Kompakt liste <OL COMPACT></OL>
  Nummereringstype <OL TYPE=A|a|I|i|1> (for hele listen)
  Nummereringstype <LI TYPE=A|a|I|i|1> (for dette pkt og resten)
  Startverdi <OL START=?> (for hele listen)
  Startverdi <LI VALUE=?> (for dette pkt og resten)
  Definisjonsliste <DL><DT><DD></DL> (<DT>=begrep (term), <DD>=definisjon)
  Kompakt liste <DL COMPACT></DL>
  Menyliste <MENU><LI></MENU> (<LI> før hvert punkt i listen)
  Kompakt meny <MENU COMPACT></MENU>
  Katalogliste <DIR><LI></DIR> (<LI> før hvert punkt i listen)
  Kompakt kat.l. <DIR COMPACT></DIR>

BAKGRUNNER OG FARGER
  Bakgrunn <BODY BACKGROUND="URL"> (gjentakende bakgrunn)
MS Vannmerke <BODY BGPROPERTIES="FIXED"> (ikke gjentakende)
  Bakgrunnsfarge <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> (rekkefølge er rød/grønn/blå)
  Tekstfarge <BODY TEXT="#$$$$$$">
  Linkfarge <BODY LINK="#$$$$$$">
  Besøkt link <BODY VLINK="#$$$$$$">
  Aktiv link <BODY ALINK="#$$$$$$">
  (Mer informasjon pÅ http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color)

SPESIELLE TEGN
  Spesialtegn &#?; (der ? er ISO 8859-1 koden)
  < &lt;
  > &gt;
  & &amp;
  " &quot;
  Registered TM &#174;
  Registered TM &reg;
  Copyright &#169;
  Copyright &copy;
  Non-Breaking Space &nbsp;
  Norsk æ &aelig;
  Norsk Æ &AElig;
  Norsk ø &oslash;
  Norsk Ø &Oslash;
  Norsk å &aring;
  Norsk Å &Aring;
  (Komplett liste finnes på http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)

SKJEMAER (ENG: FORMS)
  Definer skjema <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>
4.0* Opplasting av fil <FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>
  Inndatafelt <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO|
FILE|BUTTON|IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">
  Feltnavn <INPUT NAME="***">
  Feltverdi <INPUT VALUE="***">
  Avkrysset? <INPUT CHECKED> (avskrysningsfelter og radioknapper)
  Feltstørrelse <INPUT SIZE=?> (i antall tegn)
  Maksimal lengde <INPUT MAXLENGTH=?> (i antall tegn)
4.0 Knapp <BUTTON></BUTTON>
4.0 Navn på knapp <BUTTON NAME="***"></BUTTON>
4.0 Type knapp <BUTTON TYPE="SUBMIT|RESET|BUTTON"></BUTTON>
4.0 Tekst på knapp <BUTTON VALUE="***"></BUTTON>
4.0 Etikett <LABEL></LABEL>
4.0 Etikett for <LABEL FOR="***"></LABEL>
  Utvalgsliste <SELECT></SELECT>
  Navn på liste <SELECT NAME="***"></SELECT>
  Antall alt. <SELECT SIZE=?></SELECT>
  Flervalg? <SELECT MULTIPLE> (kan velge ut mer enn en)
  Valgbart element <OPTION>
  Utgangsverdi <OPTION SELECTED> (valgt når siden lastes)
  Elementets verdi <OPTION VALUE="***">
4.0 Valgbar gruppe <OPTGROUP LABEL="***"></OPTGROUP>
  Inndatafelt <TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>
  Navn på felt <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>
N2 Tekstbrytning <TEXTAREA WRAP=OFF|HARD|SOFT></TEXTAREA>
4.0 Grupper elementer <FIELDSET></FIELDSET>
4.0 Forklaring <LEGEND></LEGEND> (overskrift for fieldsets)
4.0 Justering <LEGEND ALIGN="TOP|BOTTOM|LEFT|RIGHT"></LEGEND>

TABELLER
  Definer tabell <TABLE></TABLE>
4.0* Justering <TABLE ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>
  Kantlinje <TABLE BORDER></TABLE> (av/på)
  Kantlinje <TABLE BORDER=?></TABLE> (i bildepunkter)
  Cellemellomrom <TABLE CELLSPACING=?>
  Mellomrom i celle <TABLE CELLPADDING=?>
  ønsket bredde <TABLE WIDTH=?> (i bildepunkter)
  Prosentvis bredde <TABLE WIDTH=%> (i prosent av side)
4.0* Bakgrunnsfarge <TABLE BGCOLOR="$$$$$$"></TABLE>
4.0 Tabellramme <TABLE FRAME=VOID|ABOVE|BELOW|HSIDES|LHS|RHS|
VSIDES|BOX|BORDER></TABLE>
4.0 Tabellinjer <TABLE RULES=NONE|GROUPS|ROWS|COLS|ALL></TABLE>
MS Kantlinjefarge <TABLE BORDERCOLOR="$$$$$$"></TABLE>
MS Mørk kantlinje <TABLE BORDERCOLORDARK="$$$$$$"></TABLE>
MS Lys kantlinje <TABLE BORDERCOLORLIGHT="$$$$$$"></TABLE>
  Rad i tabell <TR></TR>
  Justering <TR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
  Celle i tabell <TD></TD> (i en rad)
  Justering <TD ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER VALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM>
  Ikke linjeskift <TD NOWRAP>
  Slå sammen kol. <TD COLSPAN=?>
  Slå sammen rader <TD ROWSPAN=?>
4.0* ønsket bredde <TD WIDTH=?> (i bildepunkter)
N3 Prosentvis bredde <TD WIDTH="%"> (i prosent av tabellen)
4.0* Cellefarge <TD BGCOLOR="#$$$$$$">
  Overskriftscelle <TH></TH> (som data (<TD>), men overskriftstype)
  Justering <TH ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
  Ikke linjeskift <TH NOWRAP>
  Slå sammen kol. <TH COLSPAN=?>
  Slå sammen rader <TH ROWSPAN=?>
4.0* ønsket bredde <TH WIDTH=?> (i bildepunkter)
N3 Prosentvis bredde <TH WIDTH="%"> (i prosent av tabellen)
4.0* Cellefarge <TH BGCOLOR="#$$$$$$">
4.0 Tabellkropp <TBODY>
4.0 Tabellbunntekst <TFOOT></TFOOT> (må komme før <THEAD>)
4.0 Tabelltopptekst <THEAD></THEAD>
  Tabelltittel <CAPTION></CAPTION>
  Justering <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM|LEFT|RIGHT>
4.0 Kolonne <COL></COL> (grupperer kolonne-attributter)
4.0 Slå sammen <COL SPAN=?></COL>
4.0 Bredde <COL WIDTH=?></COL>
4.0 Prosentvis bredde <COL WIDTH="%"></COL>
4.0 Grupper kolonner <COLGROUP></COLGROUP> (grupperer kolonne-strukturen)
4.0 Slå sammen <COLGROUP SPAN=?></COLGROUP>
4.0 Bredde <COLGROUP WIDTH=?></COLGROUP>
4.0 Prosentvis bredde <COLGROUP WIDTH="%"></COLGROUP>

RAMMER (ENG: FRAMES)
4.0* Definer rammer <FRAMESET></FRAMESET> (erstatter <BODY>)
4.0* Rader <FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET> (punkter eller prosent)
4.0* Rader <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET> (* = relativ størrelse)
4.0* Kolonner <FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET> (punkter eller prosent)
4.0* Kolonner <FRAMESET COLS=*></FRAMESET> (* = relativ størrelse)
4.0* Kantlinjer <FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no"></FRAMESET>
4.0* Kantlinjebredde <FRAMESET BORDER=?></FRAMESET>
4.0* Kantlinjefarge <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$"></FRAMESET>
N3 Mellomrom <FRAMESET FRAMESPACING=?></FRAMESET>
4.0* Definer Frame <FRAME> (innholdet i en bestemt ramme)
4.0* Kilde <FRAME SRC="URL">
4.0* Navn <FRAME NAME="***"|_blank|_self|_parent|_top>
4.0* Margbredde <FRAME MARGINWIDTH=?> (høyre og venstre marg)
4.0* Marghøyde <FRAME MARGINHEIGHT=?> (topp- og bunnmarg)
4.0* Rullefelt? <FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">
4.0* Fast størrelse <FRAME NORESIZE>
4.0* Kantlinje <FRAME FRAMEBORDER="yes|no">
4.0* Kantlinjefarge <FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">
4.0* Alt. innhold <NOFRAMES></NOFRAMES> (for nettlesere uten frames)
4.0 Ramme (inline) <IFRAME></IFRAME> (tar samme attributter som FRAME)
4.0 Dimensjoner (str) <IFRAME WIDTH=? HEIGHT=?></IFRAME>
4.0 Dimensjoner (str) <IFRAME WIDTH="%" HEIGHT="%"></IFRAME>

SCRIPT OG JAVA
  Script <SCRIPT></SCRIPT>
  Kilde <SCRIPT SRC="URL"></SCRIPT>
  Type <SCRIPT TYPE="***"></SCRIPT>
  Språk <SCRIPT LANGUAGE="***"></SCRIPT>
4.0* Alt. innhold <NOSCRIPT></NOSCRIPT> (hvis script ikke støttes)
  Applet <APPLET></APPLET>
  Filnavn <APPLET CODE="***">
  Parametre <APPLET PARAM NAME="***">
  Kildekatalog <APPLET CODEBASE="URL">
  Navngivning <APPLET NAME="***"> (refereres utenfra med navn)
  Alt. innhold <APPLET ALT="***"> (for nettlesere uten Java)
  Justering <APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">
  Størrelse <APPLET WIDTH=? HEIGHT=?> (i billedpunkter)
  Mellomrom <APPLET HSPACE=? VSPACE=?> (i billedpunkter)
N4 Serverside Script <SERVER></SERVER>

DIVERSE
  Kommentar <!-- *** --> (blir ikke vist av nettleseren)
  Dokumentdefinisjon <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
  Inpurfelt for søk <ISINDEX> (idag brukes INPUT til dette)
  Ledetekst <ISINDEX PROMPT="***"> (tekst før inputfelt)
  Send søk <A HREF="URL?***"></a> (bruk virkelig '?')
  Filens URL-basis <BASE HREF="URL"> (i dokumenthodet, til rel. linker)
4.0* Hovedvinduets navn <BASE TARGET="***"> (i dokumenthodet)
  Sammenheng (link) <LINK REV="***" REL="***" HREF="URL"> (i dokumenthodet)
N4 Knytning til fil <LINK TYPE="***" SRC="***"></LINK>
  Meta Informasjon <META> (i dokumenthodet)
  Stilark <STYLE></STYLE> (varierende implementasjon)
4.0 Skru av Bidirect <BDO DIR=LTR|RTL></BDO> (for bestemte tegnsett)

 
Opphavsrett © 1995-1999 Kevin Werbach. Ikkekommersiell redistribusjon er tillatt, så lenge innholdet ikke blir endret og denne meldingen beholdes. Denne guiden er ikke et produkt fra Bare Bones Software. Mer informasjon kan finnes på http://werbach.com/barebones.
Valid HTML 4.0!