VODI╗ BARE BONES JEZIKA HTML

avtor Kevin Werbach
Razli╦ica 3.0 -- 21. Julij 1996


Zadnjo razli╦ico tega dokumenta dobite na naslovu <http://werbach.com/barebones/>.

V vodi╦u so zapisani vsi ukazi, ki jih najverjetneje uporablja ve╦ina pregledovalnikov. Zapisal sem tudi vse ukaze razli╦ice jezika HTML 3.2, kakor tudi ukaze, ki so jih podpirali pregledovalniki Netscape Navigator do razli╦ice 3.0b5. Vodi╦ je zapisan v karseda zgo÷╦eni obliki; ve╦ informacij o jeziku HTML dobite na moji strani WWW Help Page. Pojasnila in nasveti so vedno dobrodo÷li.

Vsebina
  1. Uvod

  2. Ukazi jezika HTML

    Vaűno: ╗e vam ni popolnoma jasno, katere so razlike med razli╦icami HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, in dodatnimi ukazi, ki jih uporablja pregledovalnik Netscape, vam predlagam, da preberete poro╦ilo W3C, ki govori o razvoju jezika HTML.

OSNOVNI ELEMENTI


 

Tip dokumenta

<HTML></HTML>

(za╦etek in konec datoteke)

 

Naslov

<TITLE></TITLE>

(nahajati se mora v glavi dokumenta)

 

Glava

<HEAD></HEAD>

(opisne informacije; na primer naslov)

 

Telo

<BODY></BODY>

(vsebina strani)

 
 
 

LOGI╗NI SLOGI BESEDILA


 

Poglavja

<H?></H?>

(uporabimo lahko 6 velikosti znakov)

 

Poravnava poglavij

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Delitev

<DIV></DIV>

 

 

Poravnava pri delitvi

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

Citati

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(najpogosteje so prikazani z umikom)

 

Poudarek

<EM></EM>

(najpogosteje so zapisani z nagnjeno pisavo)

 

Mo╦ni poudarek

<STRONG></STRONG>

(najpogosteje je zapisan s krepko pisavo)

 

Navedek

<CITE></CITE>

(najpogosteje je zapisan z nagnjeno pisavo)

 

Kode

<CODE></CODE>

(uporabljamo za zapis programskih kod)

 

Primer

<SAMP></SAMP>

 

 

Tipkovnica

<KBD></KBD>

 

 

Spremenljivka

<VAR></VAR>

 

 

Definicija

<DFN></DFN>

(redka uporaba ukaza)

 

Naslov avtorja

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

╗rke ve╦je velikosti

<BIG></BIG>

 

 

╗rke manj÷e velikosti

<SMALL></SMALL>

 

 
 

OBLIKOVNI SLOGI BESEDILA


 

Krepka pisava

<B></B>

 

 

Nagnjena pisava

<I></I>

 

N3.0b

Pod╦rtana pisava

<U></U>

(redka uporaba ukaza)

 

Pre╦rtana pisava

<STRIKE></STRIKE>

(redka uporaba ukaza)

N3.0b

Pre╦rtana pisava

<S></S>

(redka uporaba ukaza)

 

Podpisano besedilo

<SUB></SUB>

 

 

Nadpisano besedilo

<SUP></SUP>

 

 

Pisalni stroj

<TT></TT>

(besedilo je prikazano s ╦rkami enake ÷irine)

 

Predhodno oblikovana pisava

<PRE></PRE>

(prikaűe presledke v obliki, kot so zapisani)

 

ńirina

<PRE WIDTH=?></PRE>

(÷tevilo ╦rk)

 

Sredinska poravnava

<CENTER></CENTER> [*]

(uporabna za besedilo in slike)

N1.0

Utripanje

<BLINK></BLINK>

(najbolj zasmehovani ukaz)

 

Velikost ╦rk

<FONT SIZE=?></FONT>

(velikosti so v mejeh od 1 do 7)

 

Sprememba velikosti ╦rk

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

Osnovna velikost ╦rk

<BASEFONT SIZE=?>

(v mejah od 1 do 7; osnovna velikost je 3)

 

Barva ╦rk

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

Izbor pisave

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Pisanje v stolpcih

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Rob stolpca

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(osnova je 10 to╦k)

N3.0b

ńirina stolpca

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Presledek

<SPACER>

 

N3.0b

Tip presledka

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

Velikost presledka

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

Dimenzije presledka

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

Poravnava presledka

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

 
 
 

POVEZAVE IN SLIKE


 

Poljubna povezava

<A HREF="URL"></A>

 

 

Notranja povezava

<A HREF="URL#***"></A>

(notranja povezava v zunanji dokument)

<A HREF="#***"></A>

(notranja povezava v trenutnem dokumentu)

N2.0

Povezava na novo okno (okvir)

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

Dolo╦itev sidri÷╦a, na katerega kaűe povezava

<A NAME="***"></A>

 

 

Razmerje med dokumenti

<A REL="***"></A>

(ukaz se uporablja zelo redko)

 

Nasprotno razmerje med dokumenti

<A REV="***"></A>

(ukaz se uporablja zelo redko)

 

Prikaz slike

<IMG SRC="URL">

 

 

Poravnava

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

Poravnava

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

Nadomestni napis

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(prikaűe se v primeru, ko se slika ne prikaűe)

 

Koordinatna slika

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(za uporabo tega ukaza moramo uporabiti skript)

 

Koordinatna slika odjemalca

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Ime koordinatne slike

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Razdelitev koordinatne slike

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

Velikost slike

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(v to╦kah)

 

Robovi

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(v to╦kah)

 

Razdalje okrog slike

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(v to╦kah)

N1.0

Prikaz slike z majho resolucijo

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

Postopek Client Pull

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

 

N2.0

Vstavljeni objekti

<EMBED SRC="URL">

(v dokument vstavi poljuben objekt )

N2.0

Velikost vstavljenega dokumenta

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 
 

DELIVCI


 

Odstavek

<P></P> [*]

(kon╦ni element bloka ni potreben)

 

Poravnava besedila

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Prelom vrstice

<BR>

 

 

Popoln prelom

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Vodoravna ╦rta

<HR>

 

 

Poravnava

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Debelina

<HR SIZE=?>

(v to╦kah)

 

ńirina

<HR WIDTH=?>

(v to╦kah)

N1.0

ńirina v odstotkih

<HR WIDTH="%">

(odstotek ÷irine strani)

 

╗rta brez okvira

<HR NOSHADE>

(brez 3-D robov)

N1.0

Brez preloma

<NOBR></NOBR>

(prepove prelom vrstice na robovih prikazovalnika)

N1.0

Prelom vrstice

<WBR>

(╦e űelimo ustvariti v bloku NOBR prelom vrstice)

 
 

SEZNAMI


 

 

Neo÷tevil╦eni seznam

<UL><LI></UL>

(<LI> pred vsakim elementom seznama)

 

 

Zgo÷╦eni seznam

<UL COMPACT></UL>

 

 

Tip simbolov

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(velja za celoten seznam)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(ta in naslednji elementi)

 

 

O÷tevil╦eni seznam

<OL><LI></OL>

(<LI> pred vsakim elementom seznama)

 

 

Zgo÷╦eni seznam

<OL COMPACT></OL>

 

 

Tipi ÷tevilk

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(velja za celoten seznam)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

(ta in naslednji elementi)

 

 

Za╦etna ÷tevilka

<OL START=?>

(velja za celoten seznam)

 

<LI VALUE=?>

(ta in naslednji elementi)

 

 

Seznam definicij

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=el. seznama, <DD>=njegova definicija)

 

 

Zgo÷╦eni seznam

<DL COMPACT></DL>

 

 

Menijski seznam

<MENU><LI></MENU>

(<LI> pred vsakim elementom seznama)

 

 

Zgo÷╦eni seznam

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

Seznam DIR

<DIR><LI></DIR>

(<LI> pred vsakim elementom seznama)

 

 

Zgo÷╦eni seznam

<DIR COMPACT></DIR>

 

 
 

OZADJA IN BARVE


 

Slikovno ozadje

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

Barva ozadja

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(Vrstni red je RGB - rde╦a, zelena, modra)

 

Barva besedila

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

Barva povezave

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Barva pregledane povezave

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Barva aktivne povezave

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

(Barva se prikaűe, ko drűimo pritisnjen mi÷kin gumb)


(Ve╦ informacij se nahaja na http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color)

 

POSEBNI ZNAKI
(ukaze moramo zapisati z malimi ╦rkami)


 

Posebni znak

&#?;

(na mesto ? zapi÷emo znak ISO 8859-1)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Registritani znak TM

&reg;

 

 

Copyright

&copy;

 

 

Presledek, ki ne omogo╦a preloma

&nbsp;

 


(Popoln spisek se nahaja na strani http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)

 

OBRAZCI


 

Oznaka obrazca

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Po÷iljanje gor (Upload)

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

Polje za vnos besedila

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

Ime polja

<INPUT NAME="***">

 

 

Vrednost polja

<INPUT VALUE="***">

 

 

Ozna╦ena moűnost

<INPUT CHECKED>

(za izbirne gumbe in kvadratke za potrditev)

 

Velikost polja

<INPUT SIZE=?>

(÷tevilo ╦rk)

 

Najve╦ja dolűina vpisa

<INPUT MAXLENGTH=?>

(÷tevilo ╦rk)

 

Seznam elementov

<SELECT></SELECT>

 

 

Ime seznama

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

ńtevilo moűnosti

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

So╦asna izbira ve╦ moűnosti

<SELECT MULTIPLE>

(izbira ve╦ kot ene moűnosti)

 

Zapis moűnosti

<OPTION>

(to so izbire, ki jih lahko ozna╦imo)

 

Privzeto ozna╦ena moűnost

<OPTION SELECTED>

 

 

Polje za vpis dalj÷ega besedila

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

Ime polje za vpis dalj÷ega besedila

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Prelom vrstic besedila

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 
 

TABELE


 

Dolo╦itev tabele

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

Robovi tabele

<TABLE BORDER=?></TABLE>

 

 

Razmik med celicami

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

Notranji ramik

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

ńirina tabele

<TABLE WIDTH=?>

(÷tevilo to╦k)

 

ńirina v odstotkih

<TABLE WIDTH="%">

(odstotki ÷irine strani)

 

Vrstica tabele

<TR></TR>

 

 

Poravnava

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

 

 

Celica

<TD></TD>

(zapisana mora biti v bloku vrstice)

 

Poravnava

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

 

 

Brez preloma

<TD NOWRAP>

 

 

Zdruűitev stolpcev

<TD COLSPAN=?>

 

 

Zdruűitev vrstic

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

Úelena ÷irina

<TD WIDTH=?>

(÷tevilo to╦k)

N1.1

ńirina v odstotkih

<TD WIDTH="%">

(odstotki tabele)

N3.0b

Barva celice

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Glava vrstice ali stolpca

<TH></TH>

(kot podatki, a zapisana s krepko pisavo in sredinsko poravnana)

 

Poravnava

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

 

 

Brez preloma vrstic

<TH NOWRAP>

 

 

Zdruűitev stolpcev

<TH COLSPAN=?>

 

 

Zdruűitev vrstic

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

Úelena ÷irina

<TH WIDTH=?>

(÷tevilo to╦k)

N1.1

ńirina v odstotkih

<TH WIDTH="%">

(odstoki tabele)

N3.0b

Barva celice

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Naslov tabele

<CAPTION></CAPTION>

 

 

Poravnava

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(zgornji ali spodnji rob tabele)

 

OKVIRI


N2.0

Dokument z okviri

<FRAMESET></FRAMESET>

(namesto ukaza <BODY>)

N2.0

Vi÷ina okvirov

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(v to╦kah ali %)

N2.0

Vi÷ina okvirov

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = relativna velikost)

N2.0

ńirina okvirov

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(v to╦kah ali %)

N2.0

ńirina okvirov

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = relativna velikost)

N3.0b

ńirina robov

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

Robovi

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Barva robov

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Definiranje okvira

<FRAME>

(vsebina posameznega okvira)

N2.0

Prikaz dokumenta

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

Ime okvira

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

ńirina odmika od roba

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(levi in desni rob)

N2.0

Vi÷ina odmika od roba

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(spodnji in zgornji rob)

N2.0

Drsnik?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

Okviru ne moremo spreminjati velikosti

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

Rob okrog okvira

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Barva robov

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Vsebina brez okvirov

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(to prikaűejo prikazovalniki, ki ne morejo prikazati okvirov)

 

JAVA


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Ime Applet datoteke

<APPLET CODE="***">

 

 

Preklopi

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Lokacija Appleta

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Ime Appleta

<APPLET NAME="***">

(za klicanje od koderkoli iz dokumenta)

 

Nadomestno besedilo

<APPLET ALT="***">

(za pregledovalnike, ki ne morejo prikazati ukazov jezika Java)

 

Poravnava

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

Velikost

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(v to╦kah)

 

Razmik

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(v to╦kah)

 

RAZNO


 

Komentar

<!-- *** -->

(pregledovalniki ga ne prikaűejo)

 

Definicija dokumenta HTML 3.2

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

Iskanje

<ISINDEX>

(kaűe, da je povezan z bazo podatkov za iskanje)

 

Za╦etnik

<ISINDEX PROMPT="***">

(za╦etno besedilo)

 

Za╦ni z iskanjem

<A HREF="URL?***"></a>

(uporabi vpra÷aj)

 

URL nasov te datoteke

<BASE HREF="URL">

(biti mora v glavi dokumenta)

N2.0

Osnovno ime okna

<BASE TARGET="***">

(biti mora v glavi dokumenta)

 

Razmerja

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(biti mora v glavi dokumenta)

 

Informacija Meta

<META>

(biti mora v glavi dokumenta)

 

Oblikovni slogi

<STYLE></STYLE>

(brez ve╦je podpore pregledovalnikov)

 

Skript

<SCRIPT></SCRIPT>

 

 
 
 

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach. Dovoljeno je razmnoűevanje v nekomercialne namene. Vodi╦ ni izdelek podjetja Bare Bones Software; podobnost med imenoma je zgolj slu╦ajna.

 

Vsebina | Spisek ukazov | Tekstovna razli╦ica | Kevinova doma╦a stran

Prevod in delna priredba: Peter Hribar
Ve╦ informacij dobite na moji doma╦i strani.