AVGNAGD GUIDE TILL HTML

av Kevin Werbach
Version 3.0 Formaterad -- July 21, 1996


Den senaste versionen av det här dokumentet kan hämtas på <http://werbach.com/barebones/>.

Guiden tar upp alla taggar som de vanligaste browsrarna kan tänkas känna igen. Jag har tagit med alla taggar i HTML 3.2 specificationen, så väl som Netscapes tillägg, t.o.m. Navigator 3.0b5. Den här guiden är gjord för att vara så kortfattad som möjligt; mer detaljerad information om HTML finns att nå genom min www-hjälpsida (på engelska). Kommentarer och förslag är alltid välkomna.

Innehåll
  1. INTRODUKTION

  2. HTML-TAGGAR

    Observera: Om du inte har skillnaderna klara för dig mellan HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, och Netscapes tillägg, föreslår jag att du läser W3Cs redogörelse för HTMLs utveckling (på engelska).

GRUNDEN


 

Dokumenttyp

<HTML></HTML>

(start och slut på fil)

 

Titel

<TITLE></TITLE>

(måste stå i sidhuvudet)

 

Huvud

<HEAD></HEAD>

(info OM sidan, t.ex. TITLE)

 

Kropp

<BODY></BODY>

(själva innehållet)

 
 
 

STRUKTURELLA DEFINITIONER


 

Rubrik

<H?></H?>

(6 nivåer)

 

Justera rubrik

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Avsnitt

<DIV></DIV>

 

 

Justera avsnitt

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

Citerat stycke

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(ofta indrag)

 

Betonat

<EM></EM>

(visas ofta kursivt)

 

Starkt betonat

<STRONG></STRONG>

(visas ofta med fetstil)

 

Citat

<CITE></CITE>

(vanligtvis kursiv)

 

Programkod

<CODE></CODE>

(för källkod)

 

Utdata-exempel

<SAMP></SAMP>

 

 

Indata från tangentbord

<KBD></KBD>

 

 

Variabel

<VAR></VAR>

 

 

Definition

<DFN></DFN>

(inte särskilt spritt)

 

Konstruktörens adress

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

Jättebokstäver

<BIG></BIG>

 

 

Pyttebokstäver

<SMALL></SMALL>

 

 
 

FORMELLA DEKORATIONER


 

Fetstil

<B></B>

 

 

Kursiv

<I></I>

 

N3.0b

Understruket

<U></U>

(ännu inte särskilt spritt)

 

Överstruket

<STRIKE></STRIKE>

(ännu inte särskilt spritt)

N3.0b

Överstruket

<S></S>

(ännu inte särskilt spritt)

 

Nedsänkt

<SUB></SUB>

 

 

Upphöjt

<SUP></SUP>

 

 

Skrivmaskin

<TT></TT>

(bokstäver med enhetlig bredd)

 

Förformaterad

<PRE></PRE>

(visa alla blanktecken)

 

Bredd

<PRE WIDTH=?></PRE>

(räknat i tecken)

 

Centrerat

<CENTER></CENTER> [*]

(både för text och bild)

N1.0

Blinkande

<BLINK></BLINK>

(mest häcklade taggen någonsin)

 

Teckengrad

<FONT SIZE=?></FONT>

(från 1-7)

 

Ändra teckengrad

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

Basteckengrad

<BASEFONT SIZE=?>

(1-7; från början 3)

 

Teckenfärg

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

Typsnitt

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Flera spalter

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Spaltmellanrum

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(standard 10 bildpunkter)

N3.0b

Spaltbredd

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Luft

<SPACER>

 

N3.0b

Lufttyp

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

Luftstorlek

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

Luftdimensioner

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

Justera luft

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

 
 
 

LÄNKAR OCH GRAFIK


 

Länka någonting

<A HREF="URL"></A>

 

 

Länk till ankare

<A HREF="URL#***"></A>

(om i annat dokument)

<A HREF="#***"></A>

(om i samma dokument)

N2.0

Målfönster

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

Definiera ankare i dokument

<A NAME="***"></A>

 

 

Släktskap

<A REL="***"></A>

(inte särskilt spritt)

 

Omvänt släktskap

<A REV="***"></A>

(inte särskilt spritt)

 

Visa bild

<IMG SRC="URL">

 

 

Justering

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

Justering

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

Alternativ text

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(om bilden inte visas)

 

Är imagemap

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(kräver ett script)

 

Är klient-imagemap

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Imagemap

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Klickområde

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

Dimensioner

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(i bildpunkter)

 

Ram

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(i bildpunkter)

 

Omgivande luft

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(i bildpunkter)

N1.0

Lågupplöst förtitt

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

Client Pull

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

 

N2.0

Inbäddat objekt

<EMBED SRC="URL">

(infogar objekt på sidan)

N2.0

Objektdimensioner

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 
 

TEXTINDELNING


 

Stycke

<P></P> [*]

(avslutande tag ofta överflödig)

 

Justera stycke

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Radbrytning

<BR>

(en vagnretur)

 

Radbryt tills tomt

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Horisontal linje

<HR>

 

 

Justering

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Tjocklek

<HR SIZE=?>

(i bildpunkter)

 

Längd

<HR WIDTH=?>

(i bildpunkter)

N1.0

Längd i procent

<HR WIDTH="%">

(i procent av sidans bredd)

 

Fylld linje

<HR NOSHADE>

(utan reliefskuggning)

N1.0

Bryt ej

<NOBR></NOBR>

(förhindrar radbrytning)

N1.0

Avstava här

<WBR>

(bryt här vid behov)

 
 

LISTOR


 

 

Onumrerad lista

<UL><LI></UL>

(<LI> före varje post)

 

 

Kompakt

<UL COMPACT></UL>

 

 

Bombtyp

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(för hela listan)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(denna & resten)

 

 

Numrerad lista

<OL><LI></OL>

(<LI> före varje post)

 

 

Kompakt

<OL COMPACT></OL>

 

 

Typ av numrering

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(för hela listan)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

(denna & resten)

 

 

Startsiffra

<OL START=?>

(för hela listan)

 

<LI VALUE=?>

(denna & resten)

 

 

Definitionslista

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=term, <DD>=definition)

 

 

Kompakt

<DL COMPACT></DL>

 

 

Menylista

<MENU><LI></MENU>

(<LI> före varje post)

 

 

Kompakt

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

Kataloglista

<DIR><LI></DIR>

(<LI> före varje post)

 

 

Kompakt

<DIR COMPACT></DIR>

 

 
 

BAKGRUND OCH FÄRGER


 

Rapporterande bakgrund

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

Bakgrundsfärg

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(röd/grön/blå)

 

Textfärg

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

Länkfärg

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Besökt länk

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Aktiv länk

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 

(Mer info (på engelska) på http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color)

 

SÄRSKILDA TECKEN (alla måste skrivas gement)


 

Särskilda tecken

&#?;

(där ? är tecknets ISO 8859-1 kod)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Registrerat varumärke

&reg;

 

 

Copyright

&copy;

 

 

Obrytbart mellanslag

&nbsp;

 

(Komplett lista på http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)

 

FORMULÄR


 

Definiera formulär

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Skicka fil

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

Indatafält

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

Fältnamn

<INPUT NAME="***">

 

 

Fältvärde

<INPUT VALUE="***">

 

 

Kryssad?

<INPUT CHECKED>

(kryssrutor och radioknappar)

 

Fältstorlek

<INPUT SIZE=?>

(i antal tecken)

 

Maxlängd

<INPUT MAXLENGTH=?>

(i antal tecken)

 

Lista med flera alternativ

<SELECT></SELECT>

 

 

Listans namn

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

Antal alternativ

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

Välja flera

<SELECT MULTIPLE>

(kan välja mer än en))

 

Valalternativ

<OPTION>

(objekt som kan väljas)

 

Förvalt alternativ

<OPTION SELECTED>

 

 

Indatarutans storlek

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

Rutans namn

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Bryt lång rad

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 
 

TABELLER


 

Definiera tabell

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

Tabellram

<table border=?></TABLE>

 

 

Cellmellanrum

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

Luft i cell

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

Önskad bredd

<TABLE WIDTH=?>

(i bildpunkter)

 

Bredd i procent

<TABLE WIDTH="%">

(i procent av sidan)

 

Tabellrad

<TR></TR>

 

 

Justering

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Tabellcell

<TD></TD>

(måste stå inom tabellrader)

 

Justering

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Ingen radbrytning

<TD NOWRAP>

 

 

Antal tabkolumner

<TD COLSPAN=?>

 

 

Antal tabrader

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

Önskad bredd

<TD WIDTH=?>

(i bildpunkter)

N1.1

Bredd i procent

<TD WIDTH="%">

(i procent av tabellen)

N3.0b

Cellfärg

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Tabellrubrik

<TH></TH>

(samma som data, men fet centrerad)

 

Justering

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Ingen radbrytning

<TH NOWRAP>

 

 

Antal tabkolumner

<TH COLSPAN=?>

 

 

Antal tabrader

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

Önskad bredd

<TH WIDTH=?>

(i bildpunkter)

N1.1

Bredd i procent

<TH WIDTH="%">

(i procent av tabellen)

N3.0b

Cellfärg

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Överskrift

<CAPTION></CAPTION>

 

 

Justering

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(ovan/nedan tabellen)

 

FRAMES


N2.0

Framedokument

<FRAMESET></FRAMESET>

(istället för <BODY>)

N2.0

Radhöjd

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(bildpunkter eller %)

N2.0

Radhöjd

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = relativ storlek)

N2.0

Kolumnbredd

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(bildpunkter or %)

N2.0

Kolumnbredd

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = relativ storlek)

N3.0b

Ramtjocklek

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

Ram?

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Ramfärg

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Definiera frame

<FRAME>

(en frames innehåll)

N2.0

Visa dokument

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

Framenamn

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

Marginalbredd

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(vänster och höger marginal)

N2.0

Marginalhöjd

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(övre och nedre marginal)

N2.0

Rullningslist?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

Fast storlek

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

Ram?

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Ramfärg

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Framefritt innehåll

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(för framelösa browsrar)

 

JAVA


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Applet-filnamn

<APPLET CODE="***">

 

 

Parametrar

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Applet-position

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Appletnamn

<APPLET NAME="***">

(för referenser inom HTML-dokumentet)

 

Alternative Text

<APPLET ALT="***">

(för koffeinfria browsrar)

 

Justering

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

Storlek

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(i bildpunkter)

 

Omgivande luft

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(i bildpunkter)

 

ALLEHANDA


 

Kommentar

<!-- *** -->

(visas inte av browsern)

 

HTML 3.2 Prolog

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

Sökbart

<ISINDEX>

(indikerar ett sökbart index)

 

Prompt

<ISINDEX PROMPT="***">

(uppmaning till indata)

 

Sänd sökning

<A HREF="URL?***"></a>

(använd ett riktigt frågetecken)

 

Den här filens URL

<BASE HREF="URL">

(måste stå i huvudet)

N2.0

Basfönsternamn

<BASE TARGET="***">

(måste stå i huvudet)

 

Släktskap

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(måste stå i huvudet)

 

Metainformation

<META>

(måste stå i huvudet)

 

Layoutmall

<STYLE></STYLE>

(ännu inte särskilt spritt)

 

Scripts

<SCRIPT></SCRIPT>

(ännu inte särskilt spritt)

 
 
 

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach. Översättningen ©1996 Ola Jaensson. Icke-kommersiell spridning tillåten. Denna guide är inte producerad av Bare Bones Software; namnens likhet är en ren slump.

 

Innehåll | HTML-TAGGAR | Ren textversion | Kevins hemsida | Olas hemsida