If you cannot read this coding, try another one:
[ KOI8 | Windows CP1251 | DOS CP866 ]


HTML

Ģ: Kevin Werbach
Ƨ: Stanislav Malyshev
ǀ 3.0 ݒƢ݂ -- 21 Ӵ 1996


Ʒ ̒ƣ Ɓ Ƨ ݧ <http://werbach.com/barebones/>.

ƢƧ خ΢݀ ̴ HTML, ƒ΀ ƷӒ ƴˮƨ ƷƒˮƢ. ̴ HTML 3.2, ݁ ݁ ݷˮ Netscape شƒ Netscape Navigator 3.0b5. ݷȀ ƢƧ ݂ ݁ ƶ ƴ ݒ, ƴϓ ʮ HTML ƶ ݩ ݂ʀ ƨȮ WWW.

Ƿ ݧ ƨԨ ƶԨ.
؀Ƨ: ݁- ݨ݂ ؀Ƨ, خˮ : <frodo@cs.huji.ac.il>. ƔƂݴςΩ ؀Ƨ, ݁ ؀Ƨ ƶ Ƃݢ . Do it better if you can - ݩ ˀ, ƶ.:)

Ƨ݂
  1. HTML

    ǂ݂: ַ ݨ Է ߂ HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, ƴԨ Netscape, Ƣ ݒ ƨ W3C ߢ ΁ HTML.


 

Ɓ

<HTML></HTML>

(ݴ Ƃ ݩ)

 

Ɓ

<TITLE></TITLE>

(ƴ Β ݣƴƢ)

 

ݣƴƢƁ

<HEAD></HEAD>

(خ݂ Ɓ, )

 

<BODY></BODY>

(Ƨƀ ݂)

 
 
 


 

ݣݢ

<H?></H?>

(݂ Ԁ 6 Ƣ)

 

ݢ݂

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

뀁ʮ

<DIV></DIV>

 

 

ݢ݂

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

ݒ

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(ư ΧԀ ƒƨ)

 

Χ

<EM></EM>

(ư ưݶ݀ ƨ)

 

ƴςƀ Χ

<STRONG></STRONG>

(ư ưݶ݀ Ψ ƨ)

 

钷δ, ʮݒ

<CITE></CITE>

(ư )

 

Ƨ

<CODE></CODE>

( Ƣ Ƨ)

 

΢Ƨ

<SAMP></SAMP>

 

 

ǢƧ ݢݒ

<KBD></KBD>

 

 

<VAR></VAR>

 

 

<DFN></DFN>

(ݷ Ƨ݀)

 

ħ ݢ

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

ƴƩ

<BIG></BIG>

 

 

ݴρ

<SMALL></SMALL>

 

 
 


 

ܮΩ

<B></B>

 

 

<I></I>

 

N3.0b

ƧΩ

<U></U>

(ݷ Ƨ݀)

 

Ω

<STRIKE></STRIKE>

(ݷ Ƨ݀)

N3.0b

Ω

<S></S>

(ݷ Ƨ݀)

 

ǀ‚

<SUB></SUB>

 

 

<SUP></SUP>

 

 

ݒ ˮ

<TT></TT>

(ưݶ݀ ݁ Ƣ݂Ʃ ˮ)

 

ݒƢ݂Ω

<PRE></PRE>

(݂ ݒ ݁ )

 

<PRE WIDTH=?></PRE>

( ƴ)

 

񀂒Ƣݒ

<CENTER></CENTER> [*]

(݁ , ݁ ݔ)

N1.0

宣Ȯ

<BLINK></BLINK>

(ݮƴ ƷԂΩ ̴)

 

ߨ

<FONT SIZE=?></FONT>

(ƒ 1 7)

 

ߨ ߨ

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

ƢΩ ߨ

<BASEFONT SIZE=?>

(ƒ 1 7; ƴ݂ 3)

 

񢀒

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

ΰ

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

ƣƁƴƂΩ

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

ư ƴƂݨ

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

( ƴ݂ 10 )

N3.0b

ƴƂ

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

蓷Ʃ Ɓ

<SPACER>

 

N3.0b

ؓƣ Ɓ

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

ǀ ؓƣ Ɓ

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

ߨ ؓƣ Ɓ

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

ݢ݂

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

 
 
 


 

δ

<A HREF="URL"></A>

 

 

δ ݁ݧ

<A HREF="URL#***"></A>

( ƨ Ɓ)

<A HREF="#***"></A>

( ƨ Ɓ)

N2.0

ƀ Ɓ

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

݁ݧ

<A NAME="***"></A>

 

 

钂ˀ

<A REL="***"></A>

(ݷ Ƨ݀)

 

ݒƀ ƒˀ

<A REV="***"></A>

(ݷ Ƨ݀)

 

ݔ

<IMG SRC="URL">

 

 

ݢ݂

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

ݢ݂

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

Ĵϒݒ

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(΢Ƨ ưݶ݀)

 

<IMG SRC="URL" ISMAP>

( ݁ ƣݨ)

 

Ɓݴς

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

鰴ݷ

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

ߨ

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

( )

 

݂Ƣ

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

( )

 

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

( )

N1.0

ݨ ߁ƨ ˀ

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

鰂Ƣ

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

 

N2.0

ǁ ư'

<EMBED SRC="URL">

(ݢ ư' ݂ʓ)

N2.0

ߨ ư'

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 
 


 

ݣݔ

<P></P> [*]

(݁΢ݒ ̴ ݷ ưݒς)

 

ݢ݂

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Ƣ Ɓ

<BR>

(ƧΩ ؀Ƨ Ɓ)

 

ݒ ݢ݂

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

ƂݴςΩ ߧ

<HR>

 

 

ݢ݂

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

ƴȮ

<HR SIZE=?>

( )

 

<HR WIDTH=?>

( )

N1.0

ʀ

<HR WIDTH="%">

( ʀ ƒ ˮ ݂)

 

ش˂

<HR NOSHADE>

( ¨ ̔Ƣ)

N1.0

瀒 ߰

<NOBR></NOBR>

(݀ ؀Ƨ Ɓ)

N1.0

Ʒ

<WBR>

( ߰ݒ Ɓ ؀Ʒ ưƧƷ)

 
 


 

 

瀓ԧΩ

<UL><LI></UL>

(<LI> ؀ ݶΨ ̴ƨ)

 

 

ƨ݁Ω

<UL COMPACT></UL>

 

 

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

( خ)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(̒ƒ ƷȮ)

 

 

瓨Ƣ݂Ω

<OL><LI></OL>

(<LI> ؀ ݶΨ ̴ƨ)

 

 

ƨ݁Ω

<OL COMPACT></OL>

 

 

ʮ

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

( خ)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

(̒ƒ Ȯ)

 

 

Ω ƨ

<OL START=?>

( خ)

 

<LI VALUE=?>

(̒ƒ Ȯ)

 

 

خƁ

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=, <DD>=)

 

 

ƨ݁Ω

<DL COMPACT></DL>

 

 

<MENU><LI></MENU>

(<LI> ؀ ݶΨ ̴ƨ)

 

 

ƨ݁ƀ

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

ݒݴƣ

<DIR><LI></DIR>

(<LI> ؀ ݶΨ ̴ƨ)

 

 

ƨ݁Ω

<DIR COMPACT></DIR>

 

 
 


 

ƂƢ

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

񢀒 Ƃ

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(ԧƁ: ݷΩ/߀Ω/)

 

񢀒

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

񢀒 δ

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Ʃ δ

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

ā δ

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 

(ƴς ʮ ݧ: http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color)

 

(ư݂ Β )


 

؀ʮݴςΩ ƴ

&#?;

( ? ̒ Ƨ ISO 8859-1)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Ƣ

&reg;

 

 

Copyright

&copy;

 

 

ߧȮ ư

&nbsp;

 

(ƴΩ خƁ: http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)

 


 

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Ʒδ ݩ

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

ƴ Ƨ

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

ƴ

<INPUT NAME="***">

 

 

ƴ

<INPUT VALUE="***">

 

 

钨?

<INPUT CHECKED>

(checkboxes radio boxes)

 

ߨ ƴ

<INPUT SIZE=?>

( ƴ)

 

݁ݴς

<INPUT MAXLENGTH=?>

( ƴ)

 

خƁ ݂Ƣ

<SELECT></SELECT>

 

 

خ

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

󮷴 ݂Ƣ

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

݂ƶ ΰ

<SELECT MULTIPLE>

(ƶ ΰݒ ƴˀ Ƨƣ)

 

ʮ

<OPTION>

(̴ ƒΩ ƶ Β ΰ݂)

 

ʮ ƴ݂

<OPTION SELECTED>

 

 

ǢƧ , ߨ

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

߰ Ɓ

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 
 

ݰ


 

ݰʓ

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

݂Ƣ ݰ

<table border=?></TABLE>

 

 

ݷԂ ݨ

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

ƴ

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

܀݀ ˮ

<TABLE WIDTH=?>

( )

 

ʀ

<TABLE WIDTH="%">

(ʀ ƒ ˮ ݂)

 

Ɓ ݰ

<TR></TR>

 

 

ݢ݂

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

ݰ

<TD></TD>

(ƴ Β Ɓ)

 

ݢ݂

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

ŀ ؀Ƨ Ɓ

<TD NOWRAP>

 

 

ݷԣ݂ ƴƂ

<TD COLSPAN=?>

 

 

ݷԣ݂ Ɓ

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

܀݀ ˮ

<TD WIDTH=?>

( )

N1.1

ʀ

<TD WIDTH="%">

(ʀ ƒ ˮ ݂)

N3.0b

񢀒

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

ݣƴƢƁ ݰ

<TH></TH>

(݁ ݂΀, Ω ʀƢ)

 

ݢ݂

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

ŀ ؀Ƨ Ɓ

<TH NOWRAP>

 

 

ݷԣ݂ ƴƂ

<TH COLSPAN=?>

 

 

ݷԣ݂ Ɓ

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

܀݀ ˮ

<TH WIDTH=?>

( )

N1.1

ʀ

<TH WIDTH="%">

(ʀ ˮ ݰ)

N3.0b

񢀒

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

ݣݢ ݰ

<CAPTION></CAPTION>

 

 

ݢ݂

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(“/ߓ ݰ)

 


N2.0

Ɓ ݨ

<FRAMESET></FRAMESET>

( <BODY>)

N2.0

ηƒ Ɓ

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

( %)

N2.0

ηƒ Ɓ

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = ƒƷςΩ ߨ)

N2.0

ƴƂƁ

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

( %)

N2.0

ƴƂƁ

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = ƒƷςΩ ߨ)

N3.0b

Ɓ݂Ƣ

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

݂Ƣ

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

񢀒 Ɓ݂Ƣ

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

<FRAME>

(Ƨ݂ ƒςƣ )

N2.0

Ɓ

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

݂

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(ݢ ݂)

N2.0

ηƒ ݂

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(‚ ݂)

N2.0

ƴ?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

ƷԂΩ ߨ

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

݂Ƣ

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

񢀒 Ɓ݂Ƣ

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Ƨ݂ Ƣ

<NOFRAMES></NOFRAMES>

( ƷƒȮƢ ƧȮ )

 

JAVA


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Applet - ݩ

<APPLET CODE="***">

 

 

ݨ

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Applet - ݧ

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Applet -

<APPLET NAME="***">

( δƁ ݷ ݂)

 

ĴϒݒΩ

<APPLET ALT="***">

( ƣݨ ƧȮ Java)

 

ݢ݂

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

ߨ

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

( )

 

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

( )

 


 

ƨ

<!-- *** -->

( ƷƒȮƨ)

 

ƴƣ HTML 3.2

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

Ʈ

<ISINDEX>

(߂݀ ݴς Ʈ)

 

ˀ

<ISINDEX PROMPT="***">

( ˀ ƴ Ƨ)

 

ؓ Ʈ

<A HREF="URL?***"></a>

(ƴߓ ς ߂݁ Ʒ)

 

URL ̒ƣ ݩ

<BASE HREF="URL">

(ƴ Β ݣƴƢ)

N2.0

Ƣƣ Ɓ

<BASE TARGET="***">

(ƴ Β ݣƴƢ)

 

钂ˀ

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(ƴ Β ݣƴƢ)

 

倒ݮʮ

<META>

(ƴ Β ݣƴƢ)

 

<STYLE></STYLE>

(ݷ Ƨ݀)

 

ƣݨ

<SCRIPT></SCRIPT>

(ݷ Ƨ݀)

 
 
 

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach. Noncommercial redistribution permitted. This Guide is not a product of Bare Bones Software; the similarity of names is purely coincidental.

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach. ݀ ƨƀ ݷƷ݂. ƢƧ ԢԀ Ƨƨ Bare Bones Software; Ƨ ݩƀ.

Ģ ݢ ؀Ƨ ݧݒ ©1995-1997 ݂ݢ ݴˀ. ݀ ƨƀ ݷƷ݂.

 

Ƨ݂ | | 퀁Ƣ | ݂ Kevin'