If you cannot read this coding, try another one:
[ KOI8 | Windows CP1251 | DOS CP866 ]


ĪŚ·ŁĪŌĀ ŚžĪŌ—Ō”ŪŁ—Ō •Ō HTML

·×Œ¦³: Kevin Werbach
•‰³‰×¦Ÿ: Stanislav Malyshev
—‰³²Š‹ 3.0 Ź¦³Õ”ŒŠ³¦×”‘”‹ -- 21 ŠæƋ 1996


•¦²Ć‰Ÿ‘‹‹ ׉³²Š‹ ŠŒ¦«¦ Ÿ¦Ą¹Õ‰‘Œ” ‘”»¦ŸŠŒ²‹ ­¦ ”Ÿ³‰²¹ <http://werbach.com/barebones/>.

øŒ¦ ³¹Ą¦×¦Ÿ²Œ×¦ ¦­Š²×”‰Œ ײ‰ ŠĆ‰Õ‰‘ HTML, Ą¦Œ¦³‰ צ²­³Š‘ŠÕ”挲‹ ¬¦Ć’¤Š‘²Œ×¦Õ ­³¦²Õ¦Œ³¤ŠĄ¦×. Ņ ץĆæŽŠĆ ×²‰ ŠĆ‰Õ‰‘Œ ŠŽ HTML 3.2, Œ”Ą÷‰ Ą”Ą ³”²¤Š³‰‘Š‹ Netscape ׭ƦŒ’ Ÿ¦ ׉³²ŠŠ Netscape Navigator 3.0b5. Ó”²Œ¦‹š‰‰ ³¹Ą¦×¦Ÿ²Œ×¦ ²Ÿ‰Ć”‘¦ Ą”Ą Õ¦÷‘¦ ¬¦Ć‰‰ Ą³”ŒĄŠÕ, Ÿ¦­¦Ć‘ŠŒ‰Ć’¹æ Š‘¦³Õ”ˆŠæ ¦ HTML Õ¦÷‘¦ ‘” ŒŠ ‘” ŪŒ³”‘Šˆ‰ ­¦Õ¦šŠ ­¦ WWW.

—²‰«Ÿ” ³”Ÿ Ą¦ÕՉ‘Œ”³Š‹Õ Š ­³‰ŸĆ¦÷‰‘Š‹Õ.
ŌŒ ­‰³‰×¦ŸŽŠĄ”: ‰²ĆŠ ‰²Œ’ Ą”ĄŠ‰-Œ¦ Ž”ՉŽ”‘Š‹ ­¦ ­‰³‰×¦Ÿ¹, ­Š¤ŠŒ‰ Ց‰: <frodo@cs.huji.ac.il>. Ņ ‘‰ ­³¦‰²²Š¦‘”Ć’‘  ­‰³‰×¦ŸŽŠĄ, Œ”Ą ŽŒ¦ Ą”Ž‰²Œ×¦ ­‰³‰×¦Ÿ” Õ¦÷‰Œ ­¦‘³”׊Œ²‹ ‘‰ ײ‰Õ. Do it better if you can - ²Ÿ‰Ć” Œ‰ Ć¹Ž¤‰, ‰²ĆŠ Õ¦÷‰Œ‰.:)

Ū¦Ÿ‰³÷”‘Š‰
  1. •ŚĀ”ČŪĻŌ—ČĀ

  2. Ū•ČŪŌĪ øĻĀĢĀÓŁŌ— HTML

    —‘ŠÕ”‘Š‰: Ā²ĆŠ ×”Õ ‘‰ ‹²‘” ³”Ž‘Šˆ” Չ÷Ÿ¹ HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, Š Ÿ¦­¦Ć‘‰‘Š‹ÕŠ Netscape, ‹ ²¦×‰Œ¹æ ­³¦ŽŠŒ”Œ’ Ą¦ÕՉ‘Œ”³ŠŠ W3C ¦ ³”Ž×ŠŒŠŠ ‹ŽĄ” HTML.

’·™ČŪӘĀ øĻĀĢĀÓŁ˜


 

ŁŠ­ Ÿ¦Ą¹Õ‰‘Œ”

<HTML></HTML>

(‘”Ž”Ʀ Š Ą¦‘‰ˆ ” Ć”)

 

ČՋ Ÿ¦Ą¹Õ‰‘Œ”

<TITLE></TITLE>

(Ÿ¦Ć÷‘¦ ¬Œ’ × Ž”«¦Ć¦×Ą‰)

 

™”«¦Ć¦×¦Ą

<HEAD></HEAD>

(¦­Š²”‘Š‰ Ÿ¦Ą¹Õ‰‘Œ”, ‘”­³ŠÕ‰³ ‰«¦ ŠÕ‹)

 

Ł‰Ć¦

<BODY></BODY>

(²¦Ÿ‰³÷ŠÕ¦‰ ²Œ³”‘Šˆ)

 
 
 

Ō•ŚĀ”ĀĻĀÓČĀ ŪŁŚžĪŁžŚ˜


 

™”«Ć”׊‰

<H?></H?>

(²Œ”‘Ÿ”³Œ ¦­³‰Ÿ‰Ć‹‰Œ 6 ¹³¦×‘‰ )

 

² ׍³”בŠ×”‘Š‰Õ

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Ū‰ĄˆŠ‹

<DIV></DIV>

 

 

² ׍³”בŠ×”‘Š‰Õ

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

“ŠŒ”Œ”

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(¦¬Ž‘¦ ׍Ÿ‰Ć‹‰Œ²‹ ¦Œ²Œ¹­¦Õ)

 

—Ÿ‰Ć‰‘Š‰

<EM></EM>

(¦¬Ž‘¦ ŠŽ¦¬³”÷”‰Œ²‹ Ą¹³²Š×¦Õ)

 

”¦­¦Ć‘ŠŒ‰Ć’‘¦‰ ׍Ÿ‰Ć‰‘Š‰

<STRONG></STRONG>

(¦¬Ž‘¦ ŠŽ¦¬³”÷”‰Œ²‹ ÷Š³‘Õ ¤³ŠŒ¦Õ)

 

ŌŒ²ĆĄ”, ˆŠŒ”Œ”

<CITE></CITE>

(¦¬Ž‘¦ Ą¹³²Š×)

 

Ī¦Ÿ

<CODE></CODE>

(ŸĆ‹ Ɗ²ŒŠ‘«¦× Ą¦Ÿ”)

 

•³ŠÕ‰³ ׍צŸ”

<SAMP></SAMP>

 

 

—צŸ ² ĄĆ”׊”Œ¹³

<KBD></KBD>

 

 

•‰³‰Õ‰‘‘”‹

<VAR></VAR>

 

 

Ō­³‰Ÿ‰Ć‰‘Š‰

<DFN></DFN>

(Ž”²Œ¦ ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”‰Œ²‹)

 

·Ÿ³‰² ”׌¦³”

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

’¦Ć’¤¦  ¤³ŠŒ

<BIG></BIG>

 

 

Ģ”Ɖ‘’ĄŠ  ¤³ŠŒ

<SMALL></SMALL>

 

 
 

—ÓĀšÓČĶ —Č”


 

–Š³‘ 

<B></B>

 

 

Ī¹³²Š×

<I></I>

 

N3.0b

•¦ŸŽ‰³Ą‘¹Œ 

<U></U>

(Ž”²Œ¦ ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”‰Œ²‹)

 

•‰³‰Ž‰³Ą‘¹Œ 

<STRIKE></STRIKE>

(Ž”²Œ¦ ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”‰Œ²‹)

N3.0b

•‰³‰Ž‰³Ą‘¹Œ 

<S></S>

(Ž”²Œ¦ ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”‰Œ²‹)

 

—‰³»‘Š  Š‘Ÿ‰Ą²

<SUB></SUB>

 

 

ӊ÷‘Š  Š‘Ÿ‰Ą²

<SUP></SUP>

 

 

•‰Ž”Œ‘”‹ Õ”¤Š‘Ą”

<TT></TT>

(ŠŽ¦¬³”÷”‰Œ²‹ Ą”Ą ¤³ŠŒ ŠĄ²Š³¦×”‘¦  ¤Š³Š‘)

 

Ź¦³Õ”ŒŠ³¦×”‘ 

<PRE></PRE>

(²¦»³”‘ŠŒ’ ¦³Õ”Œ Œ‰Ą²Œ” Ą”Ą ‰²Œ’)

 

šŠ³Š‘”

<PRE WIDTH=?></PRE>

(× ²ŠÕצƔ»)

 

“‰‘Œ³Š³¦×”Œ’

<CENTER></CENTER> [*]

(Ą”Ą Œ‰Ą²Œ, Œ”Ą Š «³”ŠĄ”)

N1.0

ĢŠ«”暊 

<BLINK></BLINK>

(‘”Š¬¦Ć‰‰ ¦²Õ‰‹‘‘  ŠĆ‰Õ‰‘Œ)

 

Ś”ŽÕ‰³ ¤³ŠŒ”

<FONT SIZE=?></FONT>

(¦Œ 1 Ÿ¦ 7)

 

ČŽÕ‰‘ŠŒ’ ³”ŽÕ‰³ ¤³ŠŒ”

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

’”Ž¦×  ³”ŽÕ‰³ ¤³ŠŒ”

<BASEFONT SIZE=?>

(¦Œ 1 Ÿ¦ 7; ­¦ ¹Õ¦ĆŽ”‘Šæ 3)

 

“׉Œ ¤³ŠŒ”

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

—¬¦³ ¤³ŠŒ”

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Ģ‘¦«¦Ą¦Ć¦‘¦Ž‘  Œ‰Ą²Œ

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

•³¦¬‰Ć Չ÷Ÿ¹ Ą¦Ć¦‘Ą”Պ

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(­¦ ¹Õ¦ĆŽ”‘Šæ 10 Œ¦Ž‰Ą)

N3.0b

šŠ³Š‘” Ą¦Ć¦‘ĄŠ

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

•¹²Œ¦  ¬Ć¦Ą

<SPACER>

 

N3.0b

ŁŠ­ ­¹²Œ¦«¦ ¬Ć¦Ą”

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

—‰ĆŠŽŠ‘” ­¹²Œ¦«¦ ¬Ć¦Ą”

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

Ś”ŽÕ‰³ ­¹²Œ¦«¦ ¬Ć¦Ą”

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

—³”בŠ×”‘Š‰

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

 
 
 

ŪŪ˜ĻĪČ Č ĮŚ·ŹČĪ·


 

Ū²ĆĄ”

<A HREF="URL"></A>

 

 

Ū²ĆĄ” ‘” Ž”ĄĆ”ŸĄ¹

<A HREF="URL#***"></A>

(× Ÿ³¹«¦Õ Ÿ¦Ą¹Õ‰‘Œ‰)

<A HREF="#***"></A>

(× Œ¦Õ ÷‰ Ÿ¦Ą¹Õ‰‘Œ‰)

N2.0

Ó” Ÿ³¹«¦‰ ¦Ą‘¦

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

Ō­³‰Ÿ‰ĆŠŒ’ Ž”ĄĆ”ŸĄ¹

<A NAME="***"></A>

 

 

ŌŒ‘¦¤‰‘Š‰

<A REL="***"></A>

(Ž”²Œ¦ ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”‰Œ²‹)

 

Ō¬³”Œ‘¦‰ ¦Œ‘¦¤‰‘Š‰

<A REV="***"></A>

(Ž”²Œ¦ ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”‰Œ²‹)

 

Į³”ŠĄ”

<IMG SRC="URL">

 

 

—³”בŠ×”‘Š‰

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

—³”בŠ×”‘Š‰

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

·Ć’Œ‰³‘”ŒŠ×”

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(׍צŸŠŒ²‹ ‰²ĆŠ Ą”³ŒŠ‘Ą” ‘‰ ŠŽ¦¬³”÷”‰Œ²‹)

 

Ī”³Œ”

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(‘¹÷‘” Œ”Ą÷‰ ­³¦«³”ÕÕ”)

 

Ļ¦Ą”Ć’‘”‹ Ą”³Œ”

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Ō­³‰Ÿ‰Ć‰‘Š‰ Ą”³Œ

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Ō¬Ć”²ŒŠ Ą”³Œ

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

Ś”ŽÕ‰³

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

 

ŌĄ”‘Œ¦×Ą”

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

 

ŌŒ²Œ¹­

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

N1.0

™”Չ‘ŠŒ‰Ć’ × ‘ŠŽĄ¦Õ ³”Ž³‰¤‰‘ŠŠ

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

Ō¬‘¦×ŠŒ’

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

 

N2.0

—ĄĆ掊Œ’ ¦¬ž‰ĄŒ

<EMBED SRC="URL">

(ײŒ”׊Œ’ ¦¬ž‰ĄŒ × ²Œ³”‘Šˆ¹)

N2.0

Ś”ŽÕ‰³ ¦¬ž‰ĄŒ”

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 
 

Ś·™”ĀĻČŁĀĻČ


 

•”³”«³”

<P></P> [*]

(Ž”Ą³×”Œ’ ŠĆ‰Õ‰‘Œ Ž”²Œ¦ ‘‰ ¦¬‹Ž”Œ‰Ć’‘¦)

 

—³”בŠ×”‘Š‰

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Ӧה‹ ²Œ³¦Ą”

<BR>

(¦ŸŠ‘¦Ž‘  ­‰³‰×¦Ÿ ²Œ³¦ĄŠ)

 

ž¬³”Œ’ ׍³”בŠ×”‘Š‰

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Į¦³ŠŽ¦‘Œ”Ć’‘  ³”ŽŸ‰ĆŠŒ‰Ć’

<HR>

 

 

—³”בŠ×”‘Š‰

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Ł¦ĆšŠ‘”

<HR SIZE=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

 

šŠ³Š‘”

<HR WIDTH=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

N1.0

šŠ³Š‘” × ­³¦ˆ‰‘Œ”»

<HR WIDTH="%">

(× ­³¦ˆ‰‘Œ”» ¦Œ ¤Š³Š‘ ²Œ³”‘Šˆ)

 

Ū­Ć¦¤‘”‹ Ɗ‘Š‹

<HR NOSHADE>

(¬‰Ž Œ³‰»Õ‰³‘» Š‰ĄŒ¦×)

N1.0

ӉŒ ³”Ž¬Š×ĄŠ

<NOBR></NOBR>

(Ž”­³‰š”‰Œ ­‰³‰×¦Ÿ ²Œ³¦ĄŠ)

N1.0

•‰³‰‘¦²

<WBR>

(«Ÿ‰ ³”Ž¬Š×”Œ’ ²Œ³¦Ą¹ ŸĆ‹ ­‰³‰‘¦²” ­³Š ‘‰¦¬»¦ŸŠÕ¦²ŒŠ)

 
 

Ū•ČŪĪČ


 

 

Ӊ¹­¦³‹Ÿ¦Ž‰‘‘ 

<UL><LI></UL>

(<LI> ­‰³‰Ÿ Ą”÷ŸÕ ŠĆ‰Õ‰‘Œ¦Õ)

 

 

Ī¦Õ­”ĄŒ‘ 

<UL COMPACT></UL>

 

 

ŁŠ­ ՉŒĄŠ

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(ŸĆ‹ ײ‰«¦ ²­Š²Ą”)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(ŠŒ¦Œ Š ­¦²Ć‰Ÿ¹æšŠ‰)

 

 

ӹՉ³¦×”‘ 

<OL><LI></OL>

(<LI> ­‰³‰Ÿ Ą”÷ŸÕ ŠĆ‰Õ‰‘Œ¦Õ)

 

 

Ī¦Õ­”ĄŒ‘ 

<OL COMPACT></OL>

 

 

ŁŠ­ ‘¹Õ‰³”ˆŠŠ

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(ŸĆ‹ ײ‰«¦ ²­Š²Ą”)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

(ŠŒ¦Œ Š ²Ć‰Ÿ¹æšŠ‰)

 

 

•‰³×  ‘¦Õ‰³

<OL START=?>

(ŸĆ‹ ײ‰«¦ ²­Š²Ą”)

 

<LI VALUE=?>

(ŠŒ¦Œ Š ²Ć‰Ÿ¹æšŠ‰)

 

 

Ū­Š²¦Ą ¦­³‰Ÿ‰Ć‰‘Š 

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=Œ‰³ÕŠ‘, <DD>=¦­³‰Ÿ‰Ć‰‘Š‰)

 

 

Ī¦Õ­”ĄŒ‘ 

<DL COMPACT></DL>

 

 

Ģ‰‘æ

<MENU><LI></MENU>

(<LI> ­‰³‰Ÿ Ą”÷ŸÕ ŠĆ‰Õ‰‘Œ¦Õ)

 

 

Ī¦Õ­”ĄŒ‘¦‰

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

Ī”Œ”Ʀ«

<DIR><LI></DIR>

(<LI> ­‰³‰Ÿ Ą”÷ŸÕ ŠĆ‰Õ‰‘Œ¦Õ)

 

 

Ī¦Õ­”ĄŒ‘ 

<DIR COMPACT></DIR>

 

 
 

ŹŌÓ Č “—ĀŁ·


 

Ź¦‘¦×”‹ Ą”³ŒŠ‘Ą”

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

“׉Œ ¦‘”

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(­¦³‹Ÿ¦Ą: Ą³”²‘ /Ž‰Ć‰‘ /²Š‘Š )

 

“׉Œ Œ‰Ą²Œ”

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

“׉Œ ²²ĆĄŠ

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

•³¦ Ÿ‰‘‘”‹ ²²ĆĄ”

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

·ĄŒŠ×‘”‹ ²²ĆĄ”

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 

(”¦­¦Ć‘ŠŒ‰Ć’‘”‹ Š‘¦³Õ”ˆŠ‹ ­¦ ”Ÿ³‰²¹: http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color)

 

Ū•Ā“Č·ĻÆӘĀ ŪČĢ—ŌĻ˜(¦¬‹Ž”‘ ¬Œ’ × ‘Š÷‘‰Õ ³‰«Š²Œ³‰)


 

Ū­‰ˆŠ”Ć’‘  ²ŠÕצĆ

&#?;

(«Ÿ‰ ? ŠŒ¦ Ą¦Ÿ ISO 8859-1)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Ł¦³«¦×”‹ Õ”³Ą” ŁĢ

&reg;

 

 

Copyright

&copy;

 

 

Ӊ³”ŽŸ‰Ć‹æšŠ  ­³¦¬‰Ć

&nbsp;

 

(•¦Ć‘  ²­Š²¦Ą: http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)

 

ŹŌŚĢ˜


 

Ō­³‰Ÿ‰ĆŠŒ’ ¦³Õ¹

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

•¦²ĆĄ” ” Ć”

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

•¦Ć‰ ×צŸ”

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

ČՋ ­¦Ć‹

<INPUT NAME="***">

 

 

™‘”Ž‰‘Š‰ ­¦Ć‹

<INPUT VALUE="***">

 

 

ŌŒÕ‰Ž‰‘?

<INPUT CHECKED>

(checkboxes Š radio boxes)

 

Ś”ŽÕ‰³ ­¦Ć‹

<INPUT SIZE=?>

(× ²ŠÕצƔ»)

 

Ģ”Ą²ŠÕ”Ć’‘”‹ ŸĆŠ‘”

<INPUT MAXLENGTH=?>

(× ²ŠÕצƔ»)

 

Ū­Š²¦Ą ×”³Š”‘Œ¦×

<SELECT></SELECT>

 

 

ČՋ ²­Š²Ą”

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

œŠ²Ć¦ ×”³Š”‘Œ¦×

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

Ģ”‘¦÷‰²Œ×‰‘‘Š  ׍¬¦³

<SELECT MULTIPLE>

(Õ¦÷‘¦ ׍¬³”Œ’ ¬¦Ć’¤‰ ¦Ÿ‘¦«¦)

 

Ō­ˆŠ‹

<OPTION>

(ŠĆ‰Õ‰‘Œ Ą¦Œ¦³  Õ¦÷‰Œ ¬Œ’ ׍¬³”‘)

 

Ō­ˆŠ‹ ­¦ ¹Õ¦ĆŽ”‘Šæ

<OPTION SELECTED>

 

 

—צŸ Œ‰Ą²Œ”, ³”ŽÕ‰³

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

ČՋ Œ‰Ą²Œ”

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Ś”Ž¬Š×Ą” ‘” ²Œ³¦ĄŠ

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 
 

Ł”¬ĆŠˆ


 

Ō­³‰Ÿ‰ĆŠŒ’ Œ”¬ĆŠˆ¹

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

ŌĄ”‘Œ¦×Ą” Œ”¬ĆŠˆ

<table border=?></TABLE>

 

 

Ś”²²Œ¦‹‘Š‰ Չ÷Ÿ¹ ‹Ž‰ Ą”Պ

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

”¦­¦Ć‘‰‘Š‰ ‹Ž‰‰Ą

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

–‰Ć”‰Õ”‹ ¤Š³Š‘”

<TABLE WIDTH=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

 

šŠ³Š‘” × ­³¦ˆ‰‘Œ”»

<TABLE WIDTH="%">

(­³¦ˆ‰‘Œ ¦Œ ¤Š³Š‘ ²Œ³”‘Šˆ)

 

ŪŒ³¦Ą” Œ”¬ĆŠˆ

<TR></TR>

 

 

—³”בŠ×”‘Š‰

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

ŅŽ‰ Ą” Œ”¬ĆŠˆ

<TD></TD>

(Ÿ¦Ć÷‘” ¬Œ’ ב¹Œ³Š ²Œ³¦ĄŠ)

 

—³”בŠ×”‘Š‰

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

’‰Ž ­‰³‰×¦Ÿ” ²Œ³¦ĄŠ

<TD NOWRAP>

 

 

Ś”²Œ‹«Š×”‘Š‰ ­¦ Ą¦Ć¦‘Ą‰

<TD COLSPAN=?>

 

 

Ś”²Œ‹«Š×”‘Š‰ ­¦ ²Œ³¦Ą‰

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

–‰Ć”‰Õ”‹ ¤Š³Š‘”

<TD WIDTH=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

N1.1

šŠ³Š‘” × ­³¦ˆ‰‘Œ”»

<TD WIDTH="%">

(­³¦ˆ‰‘Œ ¦Œ ¤Š³Š‘ ²Œ³”‘Šˆ)

N3.0b

“׉Œ ‹Ž‰ ĄŠ

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

™”«¦Ć¦×¦Ą Œ”¬ĆŠˆ

<TH></TH>

(Ą”Ą Ÿ”‘‘‰, ‘¦ ÷Š³‘  ¤³ŠŒ Š ˆ‰‘Œ³¦×Ą”)

 

—³”בŠ×”‘Š‰

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

’‰Ž ­‰³‰×¦Ÿ” ²Œ³¦ĄŠ

<TH NOWRAP>

 

 

Ś”²Œ‹«Š×”‘Š‰ ­¦ Ą¦Ć¦‘Ą‰

<TH COLSPAN=?>

 

 

Ś”²Œ‹«Š×”‘Š‰ ­¦ ²Œ³¦Ą‰

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

–‰Ć”‰Õ”‹ ¤Š³Š‘”

<TH WIDTH=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

N1.1

šŠ³Š‘” × ­³¦ˆ‰‘Œ”»

<TH WIDTH="%">

(­³¦ˆ‰‘Œ ¤Š³Š‘ Œ”¬ĆŠˆ)

N3.0b

“׉Œ ‹Ž‰ ĄŠ

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

™”«Ć”׊‰ Œ”¬ĆŠˆ

<CAPTION></CAPTION>

 

 

—³”בŠ×”‘Š‰

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(²×‰³»¹/²‘ŠŽ¹ Œ”¬ĆŠˆ)

 

ŹŚĀĶĢ˜


N2.0

”¦Ą¹Õ‰‘Œ ² ³‰ Õ”Պ

<FRAMESET></FRAMESET>

(×Չ²Œ¦ <BODY>)

N2.0

—²¦Œ” ²Œ³¦Ą

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(Œ¦ŽĄŠ ŠĆŠ %)

N2.0

—²¦Œ” ²Œ³¦Ą

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = ¦Œ‘¦²ŠŒ‰Ć’‘  ³”ŽÕ‰³)

N2.0

šŠ³Š‘” Ą¦Ć¦‘¦Ą

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(Œ¦ŽĄŠ ŠĆŠ %)

N2.0

šŠ³Š‘” Ą¦Ć¦‘¦Ą

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = ¦Œ‘¦²ŠŒ‰Ć’‘  ³”ŽÕ‰³)

N3.0b

šŠ³Š‘” ¦Ą”‘Œ¦×ĄŠ

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

ŌĄ”‘Œ¦×Ą”

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

“׉Œ ¦Ą”‘Œ¦×ĄŠ

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Ō­³‰Ÿ‰ĆŠŒ’ ³‰ Õ

<FRAME>

(²¦Ÿ‰³÷”‘Š‰ ¦ŒŸ‰Ć’‘¦«¦ ³‰ Õ”)

N2.0

”¦Ą¹Õ‰‘Œ

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

ČՋ ³‰ Õ”

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

šŠ³Š‘” «³”‘Šˆ

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(­³”×”‹ Š Ɖה‹ «³”‘Šˆ)

N2.0

—²¦Œ” «³”‘Šˆ

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(׉³»‘‹‹ Š ‘Š÷‘‹‹ «³”‘Šˆ)

N2.0

ŪĄ³¦ĆƊ‘«?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

•¦²Œ¦‹‘‘  ³”ŽÕ‰³

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

ŌĄ”‘Œ¦×Ą”

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

“׉Œ ¦Ą”‘Œ¦×ĄŠ

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Ū¦Ÿ‰³÷”‘Š‰ ¬‰Ž ³‰ Õ¦×

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(ŸĆ‹ ­³¦²Õ¦Œ³šŠĄ¦× ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”暊» ³‰ Õ)

 

Ņ™˜Ī JAVA


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Applet - ŠÕ‹ ” Ć”

<APPLET CODE="***">

 

 

•”³”ՉŒ³

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Applet - ”Ÿ³‰²

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Applet - ŠÕ‹

<APPLET NAME="***">

(ŸĆ‹ ²²Ć¦Ą ŠŽ Ÿ³¹«Š» Ž”²Œ‰  ²Œ³”‘Šˆ)

 

·Ć’Œ‰³‘”ŒŠ×‘  Œ‰Ą²Œ

<APPLET ALT="***">

(ŸĆ‹ ­³¦«³”ÕÕ ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”暊» Java)

 

—³”בŠ×”‘Š‰

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

Ś”ŽÕ‰³

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

 

ŌŒ²Œ¹­

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(× Œ¦ŽĄ”»)

 

Ś·™ÓŌĀ


 

Ī¦ÕՉ‘Œ”³Š 

<!-- *** -->

(Š«‘¦³Š³¹‰Œ²‹ ­³¦²Õ¦Œ³šŠĄ¦Õ)

 

•³¦Ć¦« HTML 3.2

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

•¦Š²Ą

<ISINDEX>

(¦Ž‘”Ž”‰Œ ‘”Ž”Ć’‘¹æ Œ¦ŽĄ¹ ­¦Š²Ą”)

 

•³Š«Ć”¤‰‘Š‰

<ISINDEX PROMPT="***">

(Œ‰Ą²Œ ­³Š«Ć”¤‰‘Š‹ ŸĆ‹ ­¦Ć‹ ×צŸ”)

 

™”­¹²ŒŠŒ’ ­¦Š²Ą

<A HREF="URL?***"></a>

(Š²­¦Ć’Ž¹ Œ‰ Ÿ‰ ²Œ×ŠŒ‰Ć’‘¦ Ž‘”Ą צ­³¦²”)

 

URL ŠŒ¦«¦ ” Ć”

<BASE HREF="URL">

(Ÿ¦Ć÷‘¦ ¬Œ’ × Ž”«¦Ć¦×Ą‰)

N2.0

ČՋ ¬”Ž¦×¦«¦ ¦Ą‘”

<BASE TARGET="***">

(Ÿ¦Ć÷‘¦ ¬Œ’ × Ž”«¦Ć¦×Ą‰)

 

ŌŒ‘¦¤‰‘Š‰

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(Ÿ¦Ć÷‘¦ ¬Œ’ × Ž”«¦Ć¦×Ą‰)

 

Ģ‰Œ”Š‘¦³Õ”ˆŠ‹

<META>

(Ÿ¦Ć÷‘¦ ¬Œ’ × Ž”«¦Ć¦×Ą‰)

 

ŪŒŠĆŠ

<STYLE></STYLE>

(Ž”²Œ¦ ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”‰Œ²‹)

 

•³¦«³”ÕÕ”

<SCRIPT></SCRIPT>

(Ž”²Œ¦ ‘‰ ­¦ŸŸ‰³÷Š×”‰Œ²‹)

 
 
 

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach. Noncommercial redistribution permitted. This Guide is not a product of Bare Bones Software; the similarity of names is purely coincidental.

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach. Ś”Ž³‰¤”‰Œ²‹ ‘‰Ą¦ÕՉ³Ž‰²Ą¦‰ ³”²­³¦²Œ³”‘‰‘Š‰. øŒ¦ ³¹Ą¦×¦Ÿ²Œ×¦ ‘‰ ‹×Ƌ‰Œ²‹ ­³¦Ÿ¹ĄŒ¦Õ Bare Bones Software; ²»¦Ÿ²Œ×¦ ŠÕ‰‘ ŽŠ²Œ¦ ²Ć¹Ž” ‘¦‰.

·×Œ¦³²ĄŠ‰ ­³”×” ‘” ­‰³‰×¦Ÿ ­³Š‘”ŸĆ‰÷”Œ ©1995-1997 ŪŒ”‘Š²Ć”×¹ Ģ”ƍ¤‰×¹. Ś”Ž³‰¤”‰Œ²‹ ‘‰Ą¦ÕՉ³Ž‰²Ą¦‰ ³”²­³¦²Œ³”‘‰‘Š‰.

 

Ū¦Ÿ‰³÷”‘Š‰ | Ū•ČŪŌĪ øĻĀĢĀÓŁŌ— | Ł‰Ą²Œ¦×”‹ ׉³²Š‹ | ŪŒ³”‘Šˆ” Kevin'”