HTML KORT EN KRACHTIG

door Kevin Werbach 
Versie 4.0 -geformatteerd -- Februari 1999 

De meest recente versie van dit document is beschikbaar op http://werbach.com/barebones/, daar vindt u ook de platte-tekst-versie, vertalingen en achtergrondmateriaal.
Deze gids somt alle codes op die door de huidige versies van de meeste browsers waarschijnlijk herkend worden. Ik heb alle codes opgenomen die voorkomen in de officiële aanbeveling voor  HTML 4.0 met hun algemene kenmerken en die welke voorkomen in de uitgebreidere sets van Netscape en Microsoft. Dit document is bedoeld om snel iets na te slaan, het is geen complete specificatie. Voor officiële informatie over  HTML  en de ontwikkeling ervan kunt u terecht op de site van het World Wide Web Consortium op http://www.w3.org/MarkUp/.

Deze Gids is zo beknopt mogelijk gehouden en gaat daarom niet tot in detail in op het gebruik van de verschillende tags. Bij een paar tags is een link opgenomen naar opmerkingen waarin veelgestelde vragen worden behandeld. Als u meer gedetailleerde informatie zoekt kunt u terecht op mijn  WWW Help Page.


Inhoud

  1. INLEIDENDE TEKSTEN
  2. HTML TAGS
  3. NB: Als u niet goed op de hoogte bent van de verschillen tussen de verschillende versies van  HTML, dan kunt u eerst mijn verhandeling over  de ontwikkeling van  HTML lezen, of  het World Wide Web Consortium HTML activity statement.

BASIS-ELEMENTEN  
  Documenttype  <HTML></HTML>  (begin en eind van het bestand) 
  Titel  <TITLE></TITLE>  (moet binnen het kopgedeelte vallen) 
  Kopgedeelte  <HEAD></HEAD>  (beschrijvende informatie, zoals de titel) 
  Inhoud  <BODY></BODY>  (wat zichtbaar is op het paginabeeld) 
STRUCTURELE OPMAAK 
  Kop  <H?></H?>  (tot 6 niveaus diep) 
  Kop uitlijnen  <H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> 
  Speciaal gedeelte (blok) <DIV></DIV> 
  Gedeelte uitlijnen  <DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY></DIV> 
4.0  Inhoud met afwijkende structuur  <SPAN></SPAN> 
  Citaatblok  <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>  (meestal inspringend) 
4.0  Aanhaling  <Q></Q>  (voor korte aanhalingen) 
4.0  Citaat  <Q CITE="URL"></Q> 
  Nadruk  <EM></EM>  (gewoonlijk getoond als cursief) 
  Sterke nadruk <STRONG></STRONG>  (gewoonlijk getoond als vet) 
  Citaat <CITE></CITE>  (gewoonlijk cursief) 
  Code  <CODE></CODE>  (broncode van software) 
  Voorbeeld output  <SAMP></SAMP> 
  Invoer van toetsenbord <KBD></KBD> 
  Variable  <VAR></VAR> 
  Definitie  <DFN></DFN>  (niet veel toegepast) 
  Adres van auteur <ADDRESS></ADDRESS> 
  Groot lettertype  <BIG></BIG> 
  Klein lettertype <SMALL></SMALL> 
4.0  Invoeging <INS></INS>  (markeert toevoeging in nieuwe versie) 
4.0  Tijdstip van wijziging <INS DATETIME=":::"></INS> 
4.0  Commentaar <INS CITE="URL"></INS> 
4.0  Wissen <DEL></DEL>  (markeert verwijderingen in een nieuwe versie) 
4.0  Tijdstip van wijziging <DEL DATETIME=":::"></DEL> 
4.0  Commentaar <DEL CITE="URL"></DEL> 
4.0  Acroniem  <ACRONYM></ACRONYM> 
4.0  Afkorting <ABBR></ABBR> 
TYPOGRAFISCHE OPMAAK  
  Vet  <B></B> 
  Cursief  <I></I> 
4.0*  Onderstrepen  <U></U>  (niet veel toegepast) 
  Doorhalen <STRIKE></STRIKE>  (niet veel toegepast) 
4.0*  Doorhalen <S></S>  (niet veel toegepast) 
  Subscript  <SUB></SUB> 
  Superscript  <SUP></SUP> 
  Typemachineschrift <TT></TT>  (gelijke schriftdeling) 
  Vooraf opgemaakt  <PRE></PRE>  (toont spatiëring zoals die is) 
  Breedte  <PRE WIDTH=?></PRE>  (in aantal tekens) 
  Centreren  <CENTER></CENTER>  (zowel voor tekst als voor plaatjes) 
N1  Knipperen  <BLINK></BLINK>  (de meest bespotte tag tot nu toe) 
  Lettergrootte  <FONT SIZE=?></FONT>  (loopt van 1-7) 
  Verander lettergrootte  <FONT SIZE="+|-?"></FONT> 
  Tekstkleur <FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT> 
4.0*  Selecteer lettertype <FONT FACE="***"></FONT> 
N4  Corpus (tekengrootte) <FONT POINT-SIZE=?></FONT> 
N4  Weight  <FONT WEIGHT=?></FONT> 
4.0*  Basis-lettergrootte <BASEFONT SIZE=?>  (van 1-7; default is 3) 
MS  Bewegende tekst <MARQUEE></MARQUEE> 
POSITIONERING  
N3  Meerdere kolommen  <MULTICOL COLS=?></MULTICOL> 
N3  Kolomafstand <MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL> 
N3  Kolombreedte  <MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL> 
N3  Uitvuller  <SPACER> 
N3  Soort uitvuller  <SPACER TYPE=HORIZONTAL|VERTICAL|BLOCK> 
N3  Grootte  <SPACER SIZE=?> 
N3  Afmetingen <SPACER WIDTH=? HEIGHT=?> 
N3  Uitlijning <SPACER ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER> 
N4  Laag  <LAYER></LAYER> 
N4  Naam <LAYER ID="***"></LAYER> 
N4  Locatie <LAYER LEFT=? TOP=?></LAYER> 
N4  Relatieve positie <LAYER PAGEX=? PAGEY=?></LAYER> 
N4  Bronbestand  <LAYER SRC="***"></LAYER> 
N4  Hierarchische volgorde  <LAYER Z-INDEX=?></LAYER> 
N4  Plaats in de volgorde <LAYER ABOVE="***" BELOW="***"></LAYER> 
N4  Afmetingen  <LAYER HEIGHT=? WIDTH=?></LAYER> 
N4  Zichtbaar gedeelte in pixelcoordinaten <LAYER CLIP=,,,></LAYER> 
N4  Zichtbaarheid  <LAYER VISIBILITY=SHOW|HIDDEN|INHERIT></LAYER> 
N4  Achtergrond  <LAYER BACKGROUND="$$$$$$"></LAYER> 
N4  Achtergrondkleur <LAYER BGCOLOR="$$$$$$"></LAYER> 
N4  Inline Laag <ILAYER></ILAYER>  (heeft dezelfde kenmerken als LAYER) 
N4  Alternatieve inhoud <NOLAYER></NOLAYER> 
LINKS, PLAATJES EN GELUID  
  Link  <A HREF="URL"></A> 
  Link naar anker  <A HREF="URL#***"></A>  (in een ander document) 
  <A HREF="#***"></A>  (binnen een document) 
4.0*  Doelvenster (in frame) <A HREF="URL" TARGET="***"></A> 
4.0*  Actie bij klikken  <A HREF="URL" ONCLICK="***"></A>  (Javascript) 
4.0*  Actie bij passeren muis <A HREF="URL" ONMOUSEOVER="***"></A>  (Javascript) 
4.0*  Actie als muis weer weg is <A HREF="URL" ONMOUSEOUT="***"></A>  (Javascript) 
  Link naar e-mail-adres <A HREF="mailto:@"></A> 
N, MS  Geef onderwerp van mail <A HREF="mailto:@?SUBJECT=***"></A>  §¿  (gebruik een echt vraagteken) 
  Definieer anker  <A NAME="***"></A> 
  Toon plaatje <IMG SRC="URL"> 
  Uitlijning <IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT> 
N1  Uitlijning  <IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP|ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM> 
  Alternatieve tekst <IMG SRC="URL" ALT="***">  (als het plaatje niet getoond wordt) 
  Afmetingen  <IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>  (in pixels) 
  <IMG SRC="URL" WIDTH=% HEIGHT=%>  (als percentage van hoogte/breedte pagina) 
  Rand  <IMG SRC="URL" BORDER=?>  (in pixels) 
  Vrije ruimte buiten rand  <IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>  (in pixels) 
N1  Voorproef-plaatje met lage resolutie <IMG SRC="URL" LOWSRC="URL"> 
  Aanklikbaar kaartje <IMG SRC="URL" ISMAP>  (script vereist) 
  Aanklikbaar kaartje <IMG SRC="URL" USEMAP="URL"> 
MS  Film-clip  <IMG DYNSRC="***" START="***" LOOP=?> 
MS  Achtergrondgeluid  <BGSOUND SRC="***" LOOP=?|INFINITE> 
  Aanklikbaar kaartje (client-side) <MAP NAME="***"></MAP>  (beschrijft de kaart) 
  Kaartgedeelte  <AREA SHAPE="DEFAULT|RECT|CIRCLE|POLY" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF> 
N1  Automatisch opgeroepen volgende bladzij <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL"> 
N2  Ingebed object  <EMBED SRC="URL">  (voeg object in in pagina) 
N2  Afmeting object <EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?> 
4.0  Object  <OBJECT></OBJECT> 
4.0  Parameters  <PARAM> 
PAGINA-INDELING  
  Alinea  <P></P>  (afsluitende  tag vaak niet nodig) 
  Tekst uitlijnen <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> 
Tekst uitvullen  <P ALIGN=JUSTIFY></P> 
  Regel afbreken <BR>  (één enkele return) 
  Voorbij plaatje <BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL> 
  Horizontale lijn <HR> 
  Positie <HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER> 
  Dikte <HR SIZE=?>  (in pixels) 
  Breedte <HR WIDTH=?>  (in pixels) 
  % breedte <HR WIDTH="%">  (als  percentage van de pagina-breedte) 
  Massieve lijnd <HR NOSHADE>  (zonder driedimensionaal uiterlijk) 
N1  Niet afbreken <NOBR></NOBR>  (voorkomt afbreken regel) 
N1  Hier afbreken  <WBR>  (bij dit woord afbreken indien nodig.) 
LIJSTEN  
  Ongenummerde lijst <UL><LI></UL>  («LI» vóór elk element) 
  Compact <UL COMPACT></UL> 
  Symbooltje <UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>  (voor de hele lijstt) 
  Symbooltje  <LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>  (deze en volgende) 
  Genummerde lijst  <OL><LI></OL>  («LI» vóór elk element) 
  Compact <OL COMPACT></OL> 
  Systeem van nummering  <OL TYPE=A|a|I|i|1>  (voor de hele lijst) 
  Systeem van nummering <LI TYPE=A|a|I|i|1>  (deze en volgendet) 
  Eerste nummer <OL START=?>  (voor de hele lijst) 
  Eerste nummer <LI VALUE=?>  (deze en volgende) 
  Definitielijst <DL><DT><DD></DL>  (<DT>=term, <DD>=definitie) 
  Compact <DL COMPACT></DL> 
  Menulijst <MENU><LI></MENU>  («LI» vóór elk element) 
  Compact  <MENU COMPACT></MENU> 
  Bestandenlijst <DIR><LI></DIR>  («LI» vóór elk element) 
  Compact  <DIR COMPACT></DIR> 
ACHTERGROND EN KLEUREN  
  Tegel-achtergrondpatroon <BODY BACKGROUND="URL"> 
MS  Watermerk  <BODY BGPROPERTIES="FIXED"> 
  Achtergrondkleur <BODY BGCOLOR="#$$$$$$">  (volgorde is rood/groen/blauw) 
  Tekstkleur <BODY TEXT="#$$$$$$"> 
  Kleur van de links <BODY LINK="#$$$$$$"> 
  Bezochte link <BODY VLINK="#$$$$$$"> 
  Actieve link <BODY ALINK="#$$$$$$"> 
  (Meer informatie op http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color
SPECIALE TEKENS  
  Speciaal teken &#?;  (? is de ISO 8859-1 code) 
  &lt; 
  &gt; 
  &amp; 
  &quot; 
  Geregistreed handelsmerk &#174; 
  Gereistreerd handelsmerk &reg; 
  Copyright  &#169; 
  Copyright  &copy; 
  Vaste spatie  &nbsp; 
  (Complete lijst op http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html
FORMULIEREN  
  Definieer formulier <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM> 
4.0*  Zend bestand <FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM> 
  Input-veld <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO|  
FILE|BUTTON|IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET"> 
  Veldnaam <INPUT NAME="***"> 
  Veldwaarde <INPUT VALUE="***"> 
  Aangekruist  <INPUT CHECKED>  (voor hokjes en rondjes) 
  Veldgrootte <INPUT SIZE=?>  (in aantal tekens) 
  Maximale lengte  <INPUT MAXLENGTH=?>  (in aantal tekens) 
4.0  Knop <BUTTON></BUTTON> 
4.0  Knopnaam <BUTTON NAME="***"></BUTTON> 
4.0  Soort knop <BUTTON TYPE="SUBMIT|RESET|BUTTON"></BUTTON> 
4.0  Standaardwaarde  <BUTTON VALUE="***"></BUTTON> 
4.0  Etiket <LABEL></LABEL> 
4.0  Etiketteren voor <LABEL FOR="***"></LABEL> 
  Keuzelijst <SELECT></SELECT> 
  Naam van lijst <SELECT NAME="***"></SELECT> 
  Aantal keuzemogelijkheden <SELECT SIZE=?></SELECT> 
  Mervoudige keuze <SELECT MULTIPLE>  (kiezen van meer dan een optie mogelijk) 
  Keuzemogelijkheid <OPTION>  (dingen die geselecteerd kunnen worden) 
  Standaardkeuze <OPTION SELECTED> 
  Keuzewaarde <OPTION VALUE="***"> 
4.0  Keuzegroep <OPTGROUP LABEL="***"></OPTGROUP> 
  Input-venster (» 1 regel) <TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA> 
  Naam <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA> 
N2  Regels afbreken <TEXTAREA WRAP=OFF|HARD|SOFT></TEXTAREA> 
4.0  Groep verwante velden  <FIELDSET></FIELDSET> 
4.0  Legenda <LEGEND></LEGEND>  (bijschrift voor groep velden) 
4.0  Uitlijning <LEGEND ALIGN="TOP|BOTTOM|LEFT|RIGHT"></LEGEND> 
TABELLEN  
  DefinieerTabe l <TABLE></TABLE> 
4.0*  Tabel uitlijnen  <TABLE ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER> 
  Tabelrand <TABLE BORDER></TABLE>  (aan of uit) 
  Tabelrand <TABLE BORDER=?></TABLE>  (waarde kan bepaald worden) 
  Afstand tussen de cellen  <TABLE CELLSPACING=?> 
  Vrije ruimte binnen celrand <TABLE CELLPADDING=?> 
  Gewenste breedte <TABLE WIDTH=?>  (in pixels) 
  Breedte als percentage <TABLE WIDTH=%>  (percentage van pagina) 
4.0*  Achtergrondkleur tabel <TABLE BGCOLOR="$$$$$$"></TABLE> 
4.0  Zichtbaarheid tabelrand <TABLE FRAME=VOID|ABOVE|BELOW|HSIDES|LHS|RHS|  
VSIDES|BOX|BORDER></TABLE> 
4.0  Lijnen tussen de cellen <TABLE RULES=NONE|GROUPS|ROWS|COLS|ALL></TABLE> 
MS  Randkleur <TABLE BORDERCOLOR="$$$$$$"></TABLE> 
MS  Donkere rand  <TABLE BORDERCOLORDARK="$$$$$$"></TABLE> 
MS  Lichte rand <TABLE BORDERCOLORLIGHT="$$$$$$"></TABLE> 
  Rij <TR></TR> 
  Uitlijning <TR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|MIDDLE|BOTTOM> 
  Cel <TD></TD>  (moet binnen een rij vallen) 
  Uitlijning  <TD ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER VALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM> 
  Regels niet afbreken <TD NOWRAP> 
  Overspanning in kolommen  <TD COLSPAN=?> 
  Overspanning in rijen <TD ROWSPAN=?> 
4.0*  Gewenste breedte <TD WIDTH=?>  (in pixels) 
N3  Breedte als percentage <TD WIDTH="%">  (percentage van tabel) 
4.0*  Celkleur <TD BGCOLOR="#$$$$$$"> 
  Rij- of kolomkop  <TH></TH>  (zelfde als gewone cel, maar vet en gecentreerd) 
  Uitlijning <TH ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER|MIDDLE|BOTTOM> 
  Regels niet afbreken  <TH NOWRAP> 
  Overspanning in kolommen <TH COLSPAN=?> 
  Overspanning in rijen <TH ROWSPAN=?> 
4.0*  Gewenste breedte <TH WIDTH=?>  (in pixels) 
N3  Breedte als percentage <TH WIDTH="%">  (percentage van tabel) 
4.0*  Celkleur <TH BGCOLOR="#$$$$$$"> 
4.0  Tekstgedeelte van tabel <TBODY> 
4.0  Tabelvoet <TFOOT></TFOOT>  (moet vóór THEAD staan
4.0  Tabelkop <THEAD></THEAD> 
  Tabelbijschrift <CAPTION></CAPTION> 
  Uitlijning <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM|LEFT|RIGHT> 
4.0  Kolom <COL></COL>  (groepeert kolomeigenschappen) 
4.0  Aantal overspannen kolommen  <COL SPAN=?></COL> 
4.0  Kolombreedte <COL WIDTH=?></COL> 
4.0  Kolombreedte als percentage <COL WIDTH="%"></COL> 
4.0  Groepeer kolommen <COLGROUP></COLGROUP>  (groepeert kolomstructuur) 
4.0  Aantal overspannen kolommen  <COLGROUP SPAN=?></COLGROUP> 
4.0  Groepsbreedte <COLGROUP WIDTH=?></COLGROUP> 
4.0  Breedte als percentage <COLGROUP WIDTH="%"></COLGROUP> 
FRAMES  
4.0*  Framegedeelte <FRAMESET></FRAMESET>  (in plaats van <BODY>) 
4.0*  Rijhoogten <FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>  (pixels of %) 
4.0*  Rijhoogten <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>  (* = relatieve grootte) 
4.0*  Kolombreedtes  <FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>  (pixels of %) 
4.0*  Kolombreedtes <FRAMESET COLS=*></FRAMESET>  (* = relatieve grootte) 
4.0*  Randen <FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no"></FRAMESET> 
4.0*  Randdbreedte <FRAMESET BORDER=?></FRAMESET> 
4.0*  Randkleur <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$"></FRAMESET> 
N3  Afstand tussen de frames  <FRAMESET FRAMESPACING=?></FRAMESET> 
4.0*  Framedefinitie <FRAME>  (inhoud van een specifiek frame) 
4.0*  Toon document in frame <FRAME SRC="URL"> 
4.0*  Framenaam <FRAME NAME="***"|_blank|_self|_parent|_top> 
4.0*  Breedte marges <FRAME MARGINWIDTH=?>  (linker en rechter marge) 
4.0*  Hoogte marges <FRAME MARGINHEIGHT=?>  (boven- en ondermarge) 
4.0*  Schuifbalk?  <FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO"> 
4.0*  Vaste grootte <FRAME NORESIZE> 
4.0*  Randen <FRAME FRAMEBORDER="yes|no"> 
4.0*  Randkleur <FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$"> 
4.0*  Unframed Content  <NOFRAMES></NOFRAMES>  (als browser geen frames ondersteunt) 
4.0  Inline Frame  <IFRAME></IFRAME>  (frame midden in de tekst, heeft dezelfde attributen als FRAME) 
4.0  Afmetingen <IFRAME WIDTH=? HEIGHT=?></IFRAME> 
4.0  Afmetingen <IFRAME WIDTH="%" HEIGHT="%"></IFRAME> 
SCRIPTS EN JAVA  
  Script  <SCRIPT></SCRIPT> 
  Locatie <SCRIPT SRC="URL"></SCRIPT> 
  Type  <SCRIPT TYPE="***"></SCRIPT> 
  Programmeertaal <SCRIPT LANGUAGE="***"></SCRIPT> 
4.0*  Alternatieve inhoud <NOSCRIPT></NOSCRIPT>  (als scripts niet ondersteund worden) 
  Applet  <APPLET></APPLET> 
  File-naam applet <APPLET CODE="***"> 
  Parameters  <APPLET PARAM NAME="***"> 
  Locatie <APPLET CODEBASE="URL"> 
  Identifier  <APPLET NAME="***">  (voor referenties) 
  AlternatieveTekst <APPLET ALT="***">  ( voor browsers die Java niet ondersteunen) 
  Uitlijning <APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER"> 
  Afmetingen <APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>  (in pixels) 
  Ruimte rondom <APPLET HSPACE=? VSPACE=?>  (in pixels) 
N4  Server Script  <SERVER></SERVER> 
ALLERLEI 
  Commentaar <!-- *** -->  (wordt niet getoond door de browser) 
  Proloog <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> 
  Doorzoekbaar <ISINDEX>  (geeft een doorzoekbare index aan) 
  Prompt  <ISINDEX PROMPT="***">  (tekst waarmee om input gevraagd wordt) 
  Verzend zoekactie <A HREF="URL?***"></a>  (gebruik een echt vraagteken) 
  URL van deze pagina <BASE HREF="URL">  (moet in kopgedeelte staan) 
4.0*  Standaard doelvenster  <BASE TARGET="***">  (moet in kopgedeelte staan) 
  Relatie <LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">  (in kopgedeelte) 
N4  Gelinkt bestand <LINK TYPE="***" SRC="***"></LINK> 
  Meta-informatie  <META>  (moet in kopgedeelte staan) 
  Stijlbladen <STYLE></STYLE>  (toepassingen varieren) 
4.0  Bidirect Off  <BDO DIR=LTR|RTL></BDO>  (tekstrichting, voor bepaalde tekensets) 
 
Copyright ©1995-1999 Kevin Werbach. Verspreiding van dit document is toegestaan zolang dit gratis gebeurt, en het document in zijn geheel en zonder wijzigingen wordt doorgegeven. Deze Gids is geen product van Bare Bones Software. Meer informatie is beschikbaar ophttp://werbach.com/barebones
Valid HTML 4.0!